Akty prawne


Regulamin Studiów

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin Samorządu Studentów UJ

Zał. 1. Ordynacja wyborcza do organów Samorządu Studentów UJ

Zał. 2. Ordynacja wyborcza do Rad Mieszkańców Domów Studenckich UJ

Regulamin posiedzeń Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJ

Kodeks Etyki Studenta UJ

 

Dydaktyka


Struktura RSS UJ CM

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów jest podstawową jednostką organizacyjną Samorządu Studentów. W skład WRSS wchodzą przedstawiciele studentów wybierani w wyborach. Wybory te są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne (patrz: Ordynacja wyborcza do organów Samorządu Studentów UJ). Członkowie Wydziałowych Rad Samorządu Studentów na Collegium Medicum wspólnie tworzą Radę Samorządu Studentów Collegium Medicum na czele której stoi wybierany bezwzględną większością głosów przewodniczący RSSUJCM. Przewodniczący RSSUJCM i przewodniczący poszczególnych Wydziałowych Rad Samorządu Studentów Collegium Medicum wspólnie tworzą Zarząd RSSUJCM odpowiadający za podział środków finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie. Wydziałowe Rady Samorządu studentów powołują przewodniczących WRSS i poszczególnych Komisji. Komisje zajmują się reprezentowaniem studentów przed organami Uczelni, oraz poszczególnymi aspektami studenckiego życia – kulturą, dydaktyką oraz pomocą materialną.

Wzory pism

 

Mobilność


Erasmus/Erasmus +

Studenci CMUJ mogą uczestniczyć w Programie Erasmus+ Studia, który daje możliwość odbycia części studiów (3-12 miesięcy) w zagranicznej uczelni. Jest to wspaniała okazja do przekonania się jak wygląda studiowanie na uczelniach za granicą, a także doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem obcym. W ramach programu stypendialnego studenci zwolnieni są z opłat za studia za granicą i otrzymują dofinansowanie kosztów utrzymania.

 

Wydział Lekarski

W programie mogą brać udział studenci:

 • IV, V i VI roku kierunku lekarskiego programu w języku polskim,
 • IV, V i VI roku kierunku lekarskiego 6-letniego programu w języku angielskim dla absolwentów szkół średnich (MD program for high school graduates),
 • IV roku kierunku lekarskiego dla absolwentów college’ów i uniwersytetów (MD program for college/university graduates),
 • III, IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego w języku polskim i angielskim.

Wyjazd na ostatnim roku studiów tylko w semestrze zimowym.

Student Wydziału Lekarskiego mogą brać udział w kształceniu się na zagranicznych uczelniach w ciągu wszystkich lat studiów przez 2 semestry. W danym roku akademickim przysługuje tylko jeden wyjazd stypendialny. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi czas studiów w zagranicznych instytucjach może być dłuższy (maksymalnie do 4 semestrów).

 

Wydział Farmaceutyczny

W programie mogą brać udział:

 1. Studenci jednolitych studiów magisterskich:
  • III – V roku kierunku farmacja,
  • III – V roku kierunku analityka medyczna,
 2. Studenci studiów II stopnia:
  • II roku kierunku kosmetologia,
 3. Studenci studiów III stopnia (doktoranckich) WF UJCM.

Studenci III i IV roku jednolitych studiów magisterskich, kierunek farmacja i analityka medyczna, mogą podjąć studia na uczelniach zagranicznych; studenci V roku oraz studenci studiów uzupełniających, kierunek kosmetologia, mogą brać udział w projektach badawczych lub stażach na uczelniach zagranicznych.

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

W kryteriach kwalifikacji, brane są pod uwagę:

 • średnia ocen za dotychczasowy okres studiów,
 • rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym,
 • działalność naukowa,
 • działalność społeczna.

Miejsca, na których się kształcić w ramach programu Erasmus+:

 1. KIERUNEK LEKARSKI
  • AUSTRIA (język niemiecki)
   • Graz: Medizinische Universität Graz (2 miejsca)
   • Wiedeń: Medizinische Universität Wien (2 miejsca)
  • BELGIA (język flamandzki, angielski)
   • Antwerpia: Universiteit Antwerpen (2 miejsca)
  • DANIA (język duński – cały program, angielski – tylko ginekologia i pediatria)
  • FRANCJA (język francuski)
   • Bordeaux: Université de Bordeaux (2 miejsca)
   • Lille: Université de Lille 2 – Droit et Santé (2 miejsca)
   • Strasburg: Université de Strasbourg (2 miejsca)
  • HISZPANIA (język hiszpański)
   • Lleida: Universitat de Lleida (2 miejsca)
   • Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (2 miejsca)
  • NIEMCY (język niemiecki)
   • Berlin: Charité Universitätsmedizin Berlin (Freie Universität – 2 miejsca, do 6 miesięcy)
   • Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität (2 miejsca)
   • Frankfurt n. Menem: Johann Wolfgang Goethe-Universität (2 miejsca)
   • Jena: Friedrich Schiller-Universität Jena (1 miejsce)
   • Kolonia: Universität zu Köln (2 miejsca)
   • Monachium:
    1.  Ludwig-Maximilians-Universität (2 miejsca)
    2. Technische Universität München (2 miejsca, do 8 miesięcy)
   • Münster: Westfälische Wilhelms-Universität (2 miejsca)
   • Würzburg: Julius-Maximilians-Universität Würzburg (2 miejsca)
  • PORTUGALIA (język portugalski)
   • Porto: Universidade do Porto – ICBAS (1 miejsce, do 6 miesięcy)
  • SŁOWENIA (język słoweński)
   • Lublana: Univerza v Ljubljani (1 miejsce)
   • Maribor: Univerza v Mariboru (2 miejsca)
  • SZWAJCARIA (język francuski)
   • Lozanna: Université de Lausanne (1 miejsce)
    UWAGA: Szwajcaria została wyłączona z programu Erasmus+. Stypendia są przyznawane przez Rząd szwajcarski.
  • WĘGRY (język węgierski, angielski)
   • Pécs: University of Pécs (2 miejsca)
  • WŁOCHY (język włoski)
   • Cagliari: Università degli Studi di Cagliari (2 miejsca)
   • Florencja: Università degli Studi di Firenze (1 miejsce, do 5 miesięcy)
   • Padwa: Università degli Studi di Padova (1 miejsce)
   • Pawia: Università degli Studi di Pavia (1 miejsce)
   • Rzym:
    1. Università degli Studi di Roma „Tor Vergata” (4 miejsca, do 5 miesięcy)
    2. Università Campus Bio-Medico di Roma (2 miejsca)
    3. Università degli Studi di Roma „Sapienza” (2 miejsca)
 2. KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
  • HISZPANIA (język hiszpański)
   • Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela (2 miejsca)
  • WŁOCHY (język włoski)
   • Rzym: Università degli Studi di Roma „Tor Vergata” (2 miejsca, do 6 miesięcy)
  • NORWEGIA (język angielski)
   • Oslo: University of Oslo (2 miejsca, długość pobytu: 3 miesiące, tylko semestr letni)
    * Dodatkowe wymagania: należy napisać list motywacyjny w języku angielskim.
    Zakwalifikowani studenci będą musieli wykonać badanie na MRSA (Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę)
 3. WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY:
  • CZECHY (język czeski)
   • Mendel University in Brno (liczba miejsc: 2)
   • university of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno (liczba miejsc: 2)
  • FINLANDIA (język fiński)
   • University of Helsinki (liczba miejsc: 2)
  • FRANCJA (język francuski)
   • Université d’Auvergne – Clermont-Ferrand 1 (liczba miejsc: 2)
   • Université Montpellier I (liczba miejsc: 2)
  • HISZPANIA (język hiszpański)
   • Universidad Complutense de Madrid (liczba miejsc: 2)
   • Universitat de Barcelona (liczba miejsc: 2)
   • Universidad de Granada (liczba miejsc: 2)
  • PORTUGALIA
   • Universidade de Lisboa (liczba miejsc: 1)
  • HOLANDIA (język flamandzki)
   • Rijksuniversiteit Groningen (liczba miejsc: 2)
  • ISLANDIA (język angielski)
   • Háskóla Íslands (liczba miejsc: 2)
  • MALTA (język angielski)
   • University of Malta (liczba miejsc: 2)
  • NIEMCY (język niemiecki)
   • Rheinische Friedrich-Wilhelms- Universität Bonn (liczba miejsc: 2)Universität Regensburg (liczba miejsc: 2)
   • Bayerische Julius-Maximilians- Universität Würzburg (liczba miejsc: 2)
   • Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg (liczba miejsc: 2)
   • Heinrich Heine University Dusseldorf (liczba miejsc: 2)
   • Tu Dortmund University (liczba miejsc: 2)
  • SŁOWENIA (język słoweński)
   • University of Ljubljana (liczba miejsc: 2)
  • TURCJA (język turecki)
   • Mersin Űniversitesi (liczba miejsc: 2)
   • Inönü Űniversitesi (liczba miejsc: 2)
  • WIELKA BRYTANIA (język angielski)
   • University of Strathclyde, Glasgow (liczba miejsc: 2)
  • WŁOCHY (język włoski)
   • Universitá degli studi di Perugia (liczba miejsc: 2)
   • Universitá degli Studi di Siena (liczba miejsc: 2)
   • Universita della Calabria (liczba miejsc: 2)
   • Universita degli Studi di Cagliari (liczba miejsc: 2)
   • Universita degli Studi di Ferrara (liczba miejsc: 2)
   • Universita degli Studi di Bari (liczba miejsc : 2)

MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów polskich uczelni. Funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK). Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów.

Program MOST pozwala odbyć część studiów – semestr lub rok akademicki, na innej uczelni.
W przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich w wymianie może wziąć student po ukończeniu drugiego semestru studiów. W przypadku studentów studiów II stopnia – po ukończeniu pierwszego semestru.

Warunki studiowania w programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć poniżej oraz na oficjalnej stronie programu. 

Zespół ds. przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji

Zespół działający przy Uczelnianej Komisji Dydaktycznej ma na celu promocję ochrony praw studenta w zakresie wolności od przemocy fizycznej i słownej, dyskryminacji oraz molestowania seksualnego powstałych na linii pracownik uczelni – student lub student – student. Zajmuje się informowaniem studentów o możliwościach reagowania na przejawy wszelkich naruszeń, a także możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy w tym zakresie. Każdy student może zgłosić się do zespołu ze swoją sprawą lub pytaniem drogą mailową.

Kontakt: bezpieczenstwo@samorzad.uj.edu.pl