Świadczenia pomocy materialnej przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Okres ten oblicza się w latach, sumując do 6 lat każdy rozpoczęty rok akademicki, w którym wnioskodawca posiadał status studenta.

Student który znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej związanej z pandemią COVID-19, w szczególności polegającej na: utracie przez niego, jego małżonka lub rodziców źródła dochodu, zmniejszeniu wysokości osiąganego dochodu lub śmierci osoby najbliższej w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i jednocześnie nie spełnia ww. warunku do otrzymania zapomogi  może ubiegać się o przyznanie zapomogi z Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Więcej informacji 

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo uzyskać każdy student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uzyskania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. 

Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta, a miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi, który uzyskał tytuł magistra, także w sytuacji uzyskania tytułu za granicą. Stypendium socjalne nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. W przypadku studentów studiujących na więcej niż jednym kierunku stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym wybranych przez studenta kierunku.

Próg dochodu uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego oraz wysokość stypendium socjalnego ustala Rektor UJ w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ. Odbywa się to na przełomie października i listopada na semestr zimowy danego roku akademickiego oraz w lutym na semestr letni.

Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 980 zł netto miesięcznie na członka rodziny

 • próg I – dochód 0-350 zł – stypendium 770 zł miesięcznie; 
 • próg II – dochód 351-700 zł – stypendium 690 zł miesięcznie; 
 • próg III – dochód 701-980 zł – stypendium 640 zł miesięcznie. 

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie.

Wnioski

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o stypendium socjalne należy wypełnić oświadczenie o dochodach. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego należy wypełnić w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl, a następnie złożyć go w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją u wydziałowego Koordynatora ds. pomocy materialnej.

Terminy

Termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego przyznawanego na semestr zimowy upływa 30 września roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który przyznaje się świadczenie, zaś przyznawanego na semestr letni upływa 31 stycznia danego roku akademickiego. Termin ten odnosi się do złożenia wniosku w formie papierowej.

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr – w semestrze zimowym na 5 miesięcy, w semestrze letnim na 4 miesiące.

Skład rodziny studenta

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 r.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 

 • studenta;
 • małżonka studenta; 
 • rodziców,
 • opiekunów prawnych lub faktycznych studenta; 
 • będące na utrzymaniu ww. osób dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 

Ubieganie się o stypendium socjalne bez dochodów rodziców i rodzeństwa

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków: 

 • ukończył 26. rok życia; 
 • pozostaje w związku małżeńskim; 
 • ma na utrzymaniu dzieci; 
 • osiągnął pełnoletność, 
 • przebywając w pieczy zastępczej; 
 • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Student składa także oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. 

Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oznacza pozostawanie na częściowym lub całkowitym utrzymaniu osoby, z którą prowadzi się gospodarstwo domowe. Składają się na to także: 

 • ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie; 
 • opieka udzielana w chorobie;
 • wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego;
 • dysponowanie wspólnym dochodem na zaspokojenie potrzeb życiowych.

Dokumentowanie sytuacji materialnej

Wykaz dokumentów potwierdzający sytuację materialną wnioskodawcy: Wykaz dokumentów

W przypadku łącznego rozliczania się rodziców z osiągniętego dochodu, student zobowiązany jest przedłożyć odrębne zaświadczenia dla każdego z nich.

Dochody nieuwzględniane w dochodzie rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego

Do dochodu rodziny nie wlicza się:

 • świadczeń otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (np. stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium ministra);
 • stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
 • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych (np. stypendium ERASMUS+);
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie przepisów o systemie oświaty (np. stypendium szkolne);
 • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. stypendium przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, o ile jest to stypendium o charakterze przynajmniej częściowo socjalnym).

W dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane świadczenia rodzinne oraz świadczenia z opieki społecznej, a także dopłaty bezpośrednie z UE. 

Do dochodu wlicza się świadczenie rodzicielskie wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Rozdział II Zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora może otrzymywać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Stypendium Rektora jest przyznawane na wniosek studenta.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla studentów można znaleźć tutaj. 

Stypendium Rektora nie przysługuje studentowi, który uzyskał tytuł magistra, także w sytuacji uzyskania tytułu za granicą. Stypendium Rektora nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. W przypadku studentów studiujących na więcej niż jednym kierunku stypendium Rektora można pobierać tylko na jednym wybranych przez studenta kierunku.

O stypendium Rektora mogą ubiegać się także studenci-cudzoziemcy.

Wnioski

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl, a następnie złożyć go w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia u wydziałowego Koordynatora ds. pomocy materialnej. Do przyznawania stypendium Rektora stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wysokość kwoty stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020

Wysokość stypendium Rektora na dany rok akademicki ustala Rektor UJ w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ.

 • 815 zł miesięcznie.

Średnia ocen

Student ubiegający się o stypendium Rektora powinien obliczyć swoją średnią ważoną ocen zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie studiów. Średnią ważoną ocen należy zweryfikować w sekretariacie danego kierunku studiów studenta. Sekretariat ma obowiązek obliczyć średnią ważoną ocen studenta w systemie USOS. 

W przypadku rozbieżności w obliczeniu średniej ocen przez studenta i przez pracownika sekretariatu, rozbieżność tę należy wyjaśnić z pracownikiem sekretariatu zajmującym się tokiem studiów na danym kierunku. 

W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni wymagane jest zaświadczenie o wysokości średniej arytmetycznej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia. Do średniej ocen z III roku studiów pierwszego stopnia nie wlicza się oceny z obrony pracy licencjackiej.

Dla studentów I roku studiów drugiego stopnia tworzy się dwie listy rankingowe: dla studentów, którzy ukończyli studia w UJ (z ważoną średnią ocen) oraz dla studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w uczelni innej niż UJ (z arytmetyczną średnią ocen).

Ocena wniosków i przyznanie stypendium

Stypendium przyznawane jest w danym roku akademickim na okres 9 miesięcy od października do czerwca. Stypendium rektora może otrzymać do 10% studentów na każdym kierunku przy czym za 100% studentów uważa się wszystkich studentów wpisanych na poprzedni rok studiów na danym kierunku na dzień 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego włącznie ze studentami powtarzającymi rok studiów i studentami korzystających z urlopu. 

W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia za 100% studentów uważa się wszystkich studentów wpisanych na pierwszy rok studiów na dzień 15 października danego roku akademickiego. 

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia i średnia ocen uzyskane w poprzednim roku akademickim. Przy ocenie wniosku nie są brane pod uwagę osiągnięcia z innych lat studiów i sprzed rozpoczęcia studiów na danym poziomie. W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia, ocena wniosku dotyczy osiągnięć uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia na warunkach określonych we właściwym regulaminie. Wniosek jest oceniany metodą punktową, tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe przyznawana jest określona liczba punktów. Jeśli w danej kategorii jest więcej niż jedno osiągnięcie, punkty się kumulują. 

Stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani w ww. rankingu. Sporządza się jeden, wspólny ranking dla wszystkich form studiów na danym roku i kierunku studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne łącznie). 

Wszystkie osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dokumentuje się odpowiednim zaświadczeniem potwierdzającym osiągnięcie. Zaświadczenie należy dołączyć do składanego wniosku.

_____________

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 r


Informacje dla studentów rozpoczynających studia

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: 

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

Stypendium rektora otrzymuje każdy student spełniający ww. warunki – liczba stypendiów nie jest ograniczona.

Stypendium Rektora

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Jest to świadczenie przeznaczone dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i spełniają jeden z poniższych warunków:

 • byli uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej; 
 • byli laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej;
 • zajęli najwyższe miejsce spośród wszystkich laureatów tej samej olimpiady przyjętych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, niezależnie od tego, w której edycji olimpiady uczestniczyli. 

Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać: 

 • formularz zgłoszeniowy wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu Funduszu;
 • oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu bądź zaświadczenia wydanego przez komitet główny danej olimpiady. 

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Kompletne dokumenty należy dostarczać do Działu Spraw Studenckich (ul. Czapskich 4 p. 8). Nabór wniosków o stypendia w roku akademickim 2020/2021: termin wkrótce

Dokumenty

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę wnioskodawcy lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny. Zapomoga jest przyznawana na wniosek studenta.

Zapomoga nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, także w sytuacji uzyskania go za granicą, jak również gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. 

Wysokość kwot zapomogi w roku akademickim 2019/2020

 • Maksymalna wysokość do 2000 zł (jednorazowo); 
 • w przypadku choroby nowotworowej studenta/członka najbliższej rodziny studenta lub śmierci najbliższego członka rodziny  – maksymalnie do 2500 zł.

Terminy

Wniosek należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Wnioski

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego należy wypełnić w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl, a następnie złożyć go w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją u wydziałowego Koordynatora ds. pomocy materialnej (tu podlinkowana podstrona z danymi koordynatorów). Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zdarzenie i jego wpływ na sytuację finansową i/lub studiowanie. 

Okresowo, do 30 września 2020 r. nie jest wymagany wydruk wniosku. Wniosek o zapomogę należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w systemie USOSweb i załączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową i jej wpływ na studiowanie wnioskodawcy w formie elektronicznej (np. skany). 

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/144999821/zarz_36_2020.pdf/7dbd3578-718e-4438-8acf-064b918dc8de

Studenci – cudzoziemcy

Studenci , którzy odbywają studia OD roku akademickiego 2019/2020

O zapomogę może ubiegać się każdy student-cudzoziemiec przyjęty na studia od roku akademickiego 2019/2020 bez względu na to czy odbywa studia bezpłatnie czy płatnie. Warunki przyznania zapomogi są te same zarówno dla studentów będących obywatelami polskimi jak i będących cudzoziemcami. 

Studenci, którzy rozpoczęli studia PRZED rokiem akademickim 2019/2020

O zapomogę może ubiegać się student-cudzoziemiec przyjęty na studia przed rokiem akademickim 2019/2020 tylko wtedy, gdy odbywa studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz spełniający co najmniej jeden z warunków:

 • którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • którzy są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Rozdział IV Zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Akademiki

Domy Studenckie CM

Student Collegium Medicum może starać się o miejsce w jednym z akademików CM – zespole domów studenckich na Prokocimiu (Badurskiego A i B) lub domu studenckim D (Racławicka). Akademiki przeznaczone są w pierwszej kolejności dla studentów, którym odległość od miejsca zamieszkania do Uczelni uniemożliwia codzienne dojazdy w celu studiowania w trybie stacjonarnym.  

Pokoje

Składając wniosek o miejsce w akademiku student ma do wyboru miejsce w pokoju dwuosobowym lub jednoosobowym; dodatkowo, w akademikach A i B możesz starać się o miejsce w pokoju dwuosobowym powiększonym. O wysokości opłaty decyduje Prorektor ds. Collegium Medicum, a aktualny cennik znajduje się na stronie akademika.

Badurskiego: https://akademiki.cm.uj.edu.pl/pl/cennik/

Racławicka: https://akademikd.cm.uj.edu.pl/pl/cennik/

Składanie wniosku

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju wniosek o dom studencki można złożyć drogą elektroniczną, przez platformę USOSweb, bez konieczności składanie go w wersji papierowej w dziekanacie. Wypełniając wniosek należy uzupełnić informację o odległości miejsca zamieszkania od uczelni oraz dodatkowe osiągnięcia uwzględnione w regulaminie, wraz z potwierdzającymi je dokumentami. Dodatkowo, we wniosku trzeba wybrać, o jakie pokoje student się stara i uszeregować je w formie listy. Należy pamiętać, że przyznane będzie pierwsze miejsce z listy, na które pozwoli punktacja.

Punktacja

O możliwości uzyskania miejsca w akademiku decyduje rok studiów, dochód na osobę w rodzinie, odległość miejsca zamieszkania od uczelni, inne ciężkie sytuacje życiowe oraz działalność naukowa, sportowa, artystyczna i społeczna. Szczegółową punktację osiągnieć dodatkowych znaleźć można w załączniku do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów. W obecnym roku akademickim w związku z sytuacją epidemiczną w kraju podjęta została decyzja o rezygnacji z wymagania od studentów oświadczenia o dochodach, a co za tym idzie dochód nie jest w tym roku jednym z kryteriów

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/145601325/zarz_75_2020.pdf/367a60c3-7b7b-4109-8dd6-52729516969b

Terminarz

Terminarz obowiązujący przy ubieganiu się o przyznanie miejsca w domu studenckim UJ CM publikowany jest co roku w formie komunikatu Prorektora ds. Collegium Medicum; znaleźć go możesz na stronie Biura Informacji Publicznej UJ oraz dedykowanej stronie Sekcji ds. Dydaktyki i karier akademickich CM.

https://bip.uj.edu.pl/

Akty prawne

Tegoroczny terminarz

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Okres ten oblicza się w latach, sumując do 6 lat każdy rozpoczęty rok akademicki, w którym wnioskodawca posiadał status studenta. W sytuacji gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą, oraz gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. W przypadku studentów studiujących na więcej niż jednym kierunku stypendium dla osób niepełnosprawnych można pobierać tylko na jednym wybranych przez studenta kierunku.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta.

Wysokość kwot stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2019/2020

 • w stopniu lekkim – 200 zł miesięcznie
 • w stopniu umiarkowanym – 400 zł miesięcznie
 • w stopniu znacznym – 600 zł miesięcznie.

Terminy

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki. Przyznanie następuje od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące. 

W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia. 

W przypadku wygaśnięcia decyzji o przyznaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych w trakcie roku akademickiego z powodu utraty ważności właściwego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego dokumentu, prawo do stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli  student spełnia warunki uprawniające do przyznania świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia. 

W przypadku uzyskania prawa do urlopu w trakcie roku akademickiego stypendium przestaje być wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student uzyskał zgodę na urlop.

Dokumenty

 • Orzeczenie określające stopień niepełnosprawności wydane przez Powiatowy, Miejski lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności/Stopniu Niepełnosprawności 

lub

 • orzeczenie o niezdolności do pracy wydanym przez ZUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

lub

 • orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.

Wnioski

Przed rozpoczęciem rejestracji wniosku w systemie USOSweb należy w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych złożyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl, a następnie złożyć go w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją u wydziałowego Koordynatora ds. pomocy materialnej.

Okresowo, do 30 września 2020 r. nie jest wymagane przedłożenie w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych właściwego dokument potwierdzającego niepełnosprawność. Nie jest wymagany wydruk wniosku. Wniosek o zapomogę należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w systemie USOSweb i załączyć dokumenty w formie elektronicznej (np. skany). 

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/144999821/zarz_36_2020.pdf/7dbd3578-718e-4438-8acf-064b918dc8de

_______________

Rozdział III Zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pomoc materialna a urlop studencki

W okresie korzystania z urlopu student nie jest uprawniony do otrzymywania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. W przypadku uzyskania prawa do urlopu stypendium przestaje być wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student uzyskał zgodę na urlop.

W okresie korzystania z urlopu student może pobierać stypendium rektora.

UWAGA!

Jeżeli student przebywa na urlopie udzielonym z powodów zdrowotnych lub urodzenia dziecka student może otrzymać zapomogę.

Procedura składania wniosków

Informacje ogólne

Celem uzyskania świadczenia lub w domu studenckim należy wypełnić odpowiedni wniosek znajdujący się w  usosweb.uj.edu.pl w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI.

Student ubiegający się o świadczenia powinien w pierwszej kolejności* zarejestrować w systemie USOSweb wybrany wniosek, a następnie dostarczyć go wraz z kompletem dokumentacji do wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej. (podlinkowani koordynatorzy Wydziałowi)

Wypełnienie wniosku w systemie nie jest wystarczające**, wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć na uczelnię osobiście, pocztą czy poprzez upoważnioną osobę w odpowiednim terminie. Nie należy wysyłać samej dokumentacji bez wniosku.

Wniosek można zarejestrować, gdy otwarta jest tura. Czas zakończenia tury nie jest jednoznaczny z terminem zakończenia naboru wniosków.

Do momentu zatwierdzenia wniosku przez studenta, wniosek można poprawiać i wracać do jego wypełniania do czasu zakończenia tury.

* Nie dotyczy stypendium dla osób niepełnosprawnych gdzie przed rozpoczęciem rejestracji wniosku w systemie USOSweb należy w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych złożyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Okresowo, do 30 września 2020 r. nie jest wymagane przedłożenie w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych właściwego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

** Okresowo, do 30 września 2020 r., nie jest wymagany wydruk wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w systemie USOSweb i załączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową i jej wpływ na studiowanie wnioskodawcy w formie elektronicznej (np. skany). 

Wypełnienie wniosku

Na liście wniosków w USOSweb wyświetlany jest aktualny stan wniosku. Wniosek, który student zaczął wypełniać ma status „Wypełniany„. Po zatwierdzeniu wniosku przez studenta stan zmienia się na „Zarejestrowany” (zatwierdzenie następuje poprzez użycie na jednym z ostatnich ekranów przycisku „Zarejestruj”)

Po zarejestrowaniu wniosku należy go dostarczyć wraz z kompletem dokumentacji do wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej. Nie należy czekać na zakończenie tury czy też zaakceptowanie zarejestrowanego wniosku przez pracownika Uczelni. Jeżeli student nie posiada kompletu dokumentów konieczne dokumenty można dostarczyć w terminie późniejszym. Termin ten określony jest w wezwaniu do uzupełnienia braków.

Wydziałowy koordynator ds. pomocy materialnej sprawdza złożony w wersji papierowej wniosek i przekazuje go na posiedzenie odpowiedniej komisji. Student może zostać wezwany do uzupełniania braków lub złożenia wyjaśnień, jeżeli dokumentacja będzie niekompletna. Status kompletnego, poprawnie złożonego w wersji papierowej wniosku zostaje zmieniony w systemie USOSweb na „Gotowy do rozpatrzenia„. W przypadku niekompletnych wniosków status może zostać zmieniony na:

 • Cofnięty do poprawy” – należy poprawić informacje zawarte we wniosku
 • Cofnięty do uzupełnienia” – należy uzupełnić dokumentację zgodnie z otrzymanym wezwaniem.

Koordynator zmieniając status wniosku studenta może wygenerować wiadomość e-mail informując wnioskodawcę o zmianie stanu wniosku.

Jeżeli wystąpiła konieczność poprawy wniosku, a student rozpoczął jego edytowanie to stan wniosku zostaje zmieniony na „Poprawiany„. Po zakończeniu wnoszenia poprawek student powinien ponownie zatwierdzić wniosek – stan zmieni się na „Zarejestrowany„. 

Wypełniony w systemie USOSweb wniosek, należy wydrukować i podpisać, a następnie dostarczyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji do wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej. 

Wniosek, który został zarejestrowany w systemie, ale nie został dostarczony w wersji papierowej na Uczelnię może zmienić status na „Odrzucony”.

Wniosek, który wpłynął do wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej może mieć także status „Złożony” – oznacza to, że wniosek wpłynął, ale koordynator się nim jeszcze merytorycznie nie zajął. 

Odbiór decyzji

Po rozpatrzeniu sprawy przez właściwą komisję stypendialną wniosek zmienia stan na „Rozpatrzony”. Aby poznać rozstrzygnięcie i otrzymać wypłatę należy odebrać decyzję administracyjną. Od decyzji, z której student jest niezadowolony, przysługuje odwołanie/wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

W przypadku ubiegania się o miejsce w domu studenckim informacja o przyznanym/nie przyznanym miejscu dostępna jest w USOSweb. Skierowania do domów studenckich są elektroniczne, student nie otrzymuje skierowania w wersji papierowej. 

Wypłata świadczeń

Wypłata świadczeń odbywa się co miesiąc, za wyjątkiem zapomogi wypłacanej jednorazowo.

Podgląd wypłat stypendiów dostępny jest w USOSweb, w zakładce DLA STUDENTÓW -> Stypendia. Jeżeli w zakładce tej widnieje kwota na dany miesiąc oznacza to, że koordynator ds. pomocy materialnej wygenerował listę wypłat, nie jest to jednak jednoznaczne z dokonaniem przelewu na konto bankowe.

Szczegółowe informacji dotyczące procedury składania wniosków

Terminy składania wniosków

Zapomoga: niezwłocznie, do 3 miesięcy od zdarzenia; 

Stypendium socjalne (także w zwiększonej wysokości): 

 • na semestr zimowy – do 30 września, 
 • na semestr letni – do 31 stycznia; 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych: stypendium przyznawane od miesiąca złożenia wniosku; 

Stypendium rektora: do 20 października