Wyniki Wyborów Samorządowych na Wydziale Farmacji UJCM

Jun 6th 2017, 22:03 | Aktualności | Tomasz Dymowski

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Farmaceutycznego UJ CM ogłasza wyniki wyborów do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM:

 Frekwencja: 4,15%
 Michał Owca - 16 głosów
Monika Mićka - 9 głosów

 Informujemy, że każdemu studentowi posiadającemu czynne prawo wyborcze na wydziale przysługuje, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyborów, prawo złożenia protestu do Komisji Rewizyjnej przeciwko ważności wyborów. Komisja Rewizyjna w terminie 3 dni od upływu terminu do wnoszenia protestów wyborczych rozstrzyga o ważności wyborów. Komisja Rewizyjna ma prawo do weryfikacji wyników głosowania oraz wyników wyborów.