Tryb przyznawania miejsca w Domach Studenckich UJ-CM!! WAŻNE!

Jun 5th 2013, 16:23 | Aktualności |


TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW


W dniu 5 czerwca 2013 r. Została uruchomiona możliwość ubiegania się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2013/2014.

Przewidziane zostały dwie tury składania wniosków o miejsce w DS, tura I


 • tura I - będzie trwała od 5 czerwca 2013 r. do 24 czerwca 2013 r., w tej turze wnioski powinny składać osoby które aktualnie są studentami, oprócz osób kończących właśnie studia pierwszego stopnia;

 • tura II - będzie trwała do dnia 6 września 2013 r., osoby które dostały się na pierwszy rok:

  • studiów jednolitych magisterskich;

  • studiów pierwszego stopnia;

  • studiów drugiego stopnia (osoby aktualnie kończące studia I stopnia);

  • pozostali studenci którzy nie złożyli wniosku o przyznanie miejsca w DS w turze I.


W obydwu turach (w I turze oraz w II turze) studenci będą mogli złożyć dwa rodzaje wniosków o miejsce w DS :

 • wniosek z podaniem informacji o wysokości miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie studenta;

 • wniosek bez podawania informacji o wysokości miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie studenta.

Studenci którzy podali informację o dochodach w obydwu turach mają pierwszeństwo w przyznawaniu miejsc w akademikach przed studentami którzy takiej informacji nie podali.

Oznacza to że:

 • do 5 lipca informację o przyznaniach dostaną studenci którzy w I turze przedstawili informację o dochodach;

 • do 20 września informację o przyznaniach dostaną studenci którzy w II turze przedstawili informację o dochodach;

 • w ostatniej kolejności miejsca w DS (w miarę ich dostępności po II turze) otrzymają osoby które w I i II turze nie podały informacji o dochodzie.


W dalszej kolejności (po zakończeniu blokady - październik) miejsca w domach studenckich UJ CM  są przekazywane do Dyspozycji Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (Wiceprzewodniczący Uczelnianej Komisji Ekonomicznej UJ ds. Collegium Medicum).   


Rada Samorządu Studentów UJ CM nie spodziewa się, aby mogło zabraknąć miejsc w Domach Studenckich dla studentów. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować ze stuprocentowa pewnością, iż wszystkie osoby które złożą wnioski bez dochodu otrzymają miejsce w DS.

Decyzję o przedstawieniu dochodów bądź zaniechaniu tego kroku pozostawiamy do rozważenia studentom.


Powyższa informacja dotyczy studentów przyjętych na studia na zasadach obowiązujących obywateli Rzeczypospolitej Polski.

Niezbędne dokumenty:


Studenci UJ CM, którzy będą ubiegać się o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2013/2014 w turze bez podawania informacji o dochodach w rodzinie studenta, oprócz wypełnienia wniosku o przydzielenie miejsca w domu studenckim (USOSWeb), są zobowiązani do złożenia u wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej wszystkich niezbędnych dokumentów w formie wydrukowanej:

 • wniosek o przydzielenie miejsca w domu studenckim - wydruk z USOSWeb;

 • kserokopię dowodu osobistego celem poświadczenia odległości od miejsca zamieszkania oraz faktu zameldowania na stałe poza Krakowem;

 • studenci mogą ubiegać się o drugie miejsce dla niepracującego małżonka lub dziecka, chęć ubiegania się o drugie miejsce należy zaznaczyć we wniosku i przedłożyć skrócony odpis aktu ślubu i/lub skrócony odpis aktu urodzenia;

 • zaświadczenia poświadczające dodatkową działalność oraz szczególne sytuacje w których znalazł się student (§2 Regulaminu Przydzielania i Korzystania z Miejsc w Domach Studenckich UJ CM).

Osoby którzy będą ubiegać się o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2013/2014 w I i II turze z podaniem informacji o wysokości miesięcznego dochodu na osobę, dodatkowo oprócz dokumentów wyżej wymienionych  powinny przedłożyć dokumenty wymienione w załączniku numer 1 do Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 sierpnia 2012 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sposób obliczania dochodu określa załącznik numer 2 wyżej wymienionego zarządzenia.

Powyższa informacja dotyczy studentów przyjętych na studia na zasadach obowiązujących obywateli Rzeczypospolitej Polski.


Szczegółowa punktacja do zasad przydzielania miejsc w domach studenckich UJ CM

1.   Przydzielenie miejsca we wskazanym przez studenta domu studenckim będzie następowało zgodnie z kolejnością w rankingu, w zależności od ilości dostępnych miejsc w domu studenckim.

2.   Ranking sporządzany będzie z uwzględnieniem kryteriów dodatkowych wymienionych w § 2 pkt. 3 Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w roku akademickim 2013/2014.

3.   Student może otrzymać następującą liczbę punktów za określoną działalność oraz szczególną sytuację losową:

1)      Aktualny rok studiów studenta UJ CM:

·         Student, którzy dostali się na I rok studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich - 1 pkt;

·         Studenci I roku studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich -2 pkt;

·         Studenci II roku studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich - 3 pkt;

·          Studenci III roku studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich - 4 pkt;

·         Student, którzy dostali się na I rok studiów drugiego stopnia - 4 pkt;

·         Studenci IV roku studiów jednolitych magisterskich - 5 pkt;

·         Studenci I roku studiów drugiego stopnia – 5 pkt;

·         Studenci V roku studiów jednolitych magisterskich - 5 pkt;

·         Studenci II roku studiów drugiego stopnia – 5 pkt;

·         Studenci VI roku studiów jednolitych magisterskich - 5 pkt.

2)      Szczególne sytuacje: m. in. sieroctwo, niepełnosprawność (potwierdzone orzeczeniami stosownych organów):

a)   Stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu:

·           lekki – 1 pkt;

·           umiarkowany – 2 pkt;

·           znaczny – 3 pkt.

b)   Sytuacja rodzinna:

·         potwierdzony status sieroty - 12 pkt;

·         potwierdzony status półsieroty - 6 pkt.

3)      Praca społeczna na rzecz UJ CM, Wydziału UJ CM lub Rady Mieszkańców Domu Studenckiego UJ CM, potwierdzona przez przewodniczącego Rady Samorządu Studentów UJ CM:

·         Przewodniczący Samorządu Studentów UJ CM – 20 pkt;

·         Członkostwo w Zarządzie Samorządu Studentów UJ CM – 17 pkt;

·         Wiceprzewodniczący UKE ds. Collegium Medicum - 17 pkt;

·         Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ CM – 16 pkt;

·         Członek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ CM – 10 pkt;

·         Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej UJ CM – 15 pkt;

·         Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej UJ CM – 14 pkt;

·         Przewodniczący Rady Mieszkańców DS. UJ CM – 10 pkt;

·         Wiceprzewodniczący Rady Mieszkańców DS. UJ CM – 8 pkt;

·         Członek Rady Mieszkańców DS. UJ CM – 6 pkt;

·         osiągnięcia w działalności Rady Mieszkańców DS. UJ CM – 1 do 2 pkt.

4)      Aktywna działalność w strukturach Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM oraz praca naukowa potwierdzona przez przewodniczącego STN UJ CM:

·         Prezes STN UJ CM - 15pkt;

·         Zarząd STN UJ CM - 13 pkt;

·         Prezes Sekcji STN UJ CM / Prezes Koła Naukowego – 8 pkt;

·         Członek STN UJ CM – 5 pkt;

·         potwierdzone osiągnięcia naukowe np.: publikacja, konferencja itp. 1 pkt za każde osiągnięcie max. 5 pkt.

5)      Aktywna działalność w strukturach Akademickiego Związku Sportowego UJ CM oraz osiągniecia sportowe potwierdzone przez przewodniczącego AZS UJ CM:

·         Prezes AZS UJ CM - 15 pkt;

·         Wiceprezes AZS UJ CM - 14 pkt;

·         Zarząd AZS UJ CM – 13 pkt;

·         Członek AZS UJ CM – 5 pkt;

·         potwierdzone osiągnięcia sportowe np. miejsce medalowe itp. 1 pkt za każde osiągnięcie max. 5 pkt.

6)      praca społeczna na rzecz innych organizacji studenckich działających przy UJ CM za zgodą Prorektora UJ ds. Collegium Medicum:

·         Prezes/Przewodniczący Organizacji Studenckiej – 6pkt;

·         Zarząd Organizacji Studenckiej – 5 pkt;

·         Członek Organizacji Studenckiej – 4 pkt.

7)      realizacja projektów w ramach programu SYNAPSA:

·         2 pkt. za każdy zrealizowany projekt max. 8 pkt.


Załączniki

załącznik 1 i 2

załączniki 1 i 2 do zarządzenia nr 72 Rektora UJ z dnia 1 sierpnia 2012

pobierz

Podgląd