Regulamin Synapsa 2.0

Dec 15th 2012, 19:16 | Synapsa |

 

Informacje ogólne

 

1.      Organizatorem Programu Synapsa jest Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. 

2.      Program finansowany jest z funduszy będących w dyspozycji Rady Samorządu Studentów. 

3.      Głównymi celami Programu są:

a)      Zachęcanie do tworzenia oraz umożliwienie realizacji autorskich projektów studentów UJ-CM

b)     Nagradzanie twórców niezależnych inicjatyw,

c)      Zaangażowanie większej liczby studentów do aktywnego uczestnictwa w projektach RSS UJ-CM

d)     Wzmocnienie rangi pracy społecznej oraz kreatywnej współpracy na rzecz środowiska akademickiego wśród studentów

e)      Nagrodzenie studentów pełniących funkcje społeczne na uczelni (starości lat i grup, osoby funkcyjne współpracujące z organami administracji uczelni),  aktywnie uczestniczących w promocji Wydziałów lub Uniwersytetu

4.       Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

5.      Podsumowaniem rocznej działalności jest Gala Synapsy.

 

Trzy filary Synapsy

1.      Działalność w programie opiera się na trzech filarach:

a)      Filar I dotyczy jednorazowych Inicjatyw Studenckich. W tym filarze działalności studenci mogą zgłaszać do Komisji ds. Synapsy autorskie pomysły, inicjatywy (wszystkie zgłoszone pomysły będą rozpatrywane).

b)     Filar II dotyczy Inicjatyw Stałych zaproponowanych przez Organizatorów oraz studentów projektów stałych na rzecz społeczności akademickiej.

c)      Działalność w Filarze III obejmuje osoby funkcyjne, to jest osoby pełniące funkcje  zarówno na rzecz Uczelni jak i Samorządu Studentów.

 

Zasady działania programu Synapsa


1.      Student składa wniosek (załącznik 1 do niniejszego regulaminu) do komisji ds. Synapsy drogą elektroniczną na adres synapsa2.0@gmail.com w nieprzekraczanym terminie do 15 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się termin realizacji, bądź rozpoczęcia realizacji projektu (nie dopuszcza się możliwości składania wniosków w trakcie trwania projektu bądź po jego zakończeniu). Wnioski, które będą dostarczone w późniejszym terminie zostaną rozpatrywane podczas następnego posiedzenia Komisji ds. Synapsy

2.      Po otrzymaniu wniosku Komisja przydziela projekt do odpowiedniego Filaru.

a)      Wnioski rozpatrywane są w ostatniej dekadzie każdego miesiąca (między 20 a 30 dniem miesiąca) i o decyzji podjętej przez Komisję ds. Synapsy wnioskodawcy informowani są drogą elektroniczną.

b)     Wnioski będą rozpatrywane pod kątem zgodności z działalnością statutową Rady Samorządu Studentów, a także racjonalności i zasadności projektu i jego kosztów.

3.      Komisja ds. Synapsy wyznacza opiekuna projektu z ramienia Rady Samorządu Studentów, który nadzoruje sposób realizacji oraz doradza w kwestiach merytorycznych i finansowych.

4.      Po realizacji projektu z Filaru I lub Filaru II w wypadku gdy był on zgłoszony przez studenta zgłaszający zobowiązany jest do napisania sprawozdania oraz przedstawienia go na Gali Synapsy.

5.      Student realizujący projekt w ramach Filaru II zostaje poinformowany przed jego realizacją o nagrodzie mu przysługującej, którą może zamienić na punkty w Filarze III (max. można uzyskać 40 punktów).

6.      Za działalność w Filarze III student zbiera punkty.

7.      Wszystkie zebrane punkty w ramach Synapsy nie przechodzą na następny rok akademicki.  

Nagrody, punkty

1.      Nagradzanie studentów działających w Filarze I polega na współfinansowaniu/ finansowaniu projektów, które zostaną wybrane przez Komisję ds. Synapsy,  studenci Wydziału Lekarskiego mogą otrzymać punkty do programu Erasmus,

2.      Projekty I Filaru skierowane do ogółu społeczności studenckiej UJ-CM zostaną dodatkowo nagrodzone punktami, w zależności od skali projektu i jego realnego zasięgu. Maksymalnie 30 punktów.

3.      Studenci pracujący w Filarze II otrzymują określone nagrody rzeczowe (lub punkty) za uczestniczenie w długoterminowym samorządowym projekcie lub za tworzenie długoterminowych projektów studenckich. Wiadomość o możliwej nagrodzie zawsze będzie udostępniona wraz z informacją o możliwej akcji. 

4.      Działalność w Filarze III nagradzana jest tylko punktami.

5.      Ilość punktów przyznawana w filarze III za działalność uczelnianą lub samorządową przedstawiona jest następująca:


  • Członkostwo w Radzie Wydziału -10 punktów za semestr,
  • Członkowstwo w Komisji Jakości Kształcenia - 10 punktów za semestr,
  • Komisji Dydaktycznej - 10 punktów za semestr,
  • Komisji Stypendialnej - 15 punktów za semestr,
  • Pełnienie funkcji Starosty Roku lub równoważnej - 15 punktów za semestr,
  • Pełnienie funkcji Starosty Grupy - 10 punktów za semestr,
  • Członkowstwo w Komisji Kultury RSS UJ CM - do 30 punktów za rok
  • Członkostwo w Komisji Informacji i Promocji RSS UJ CM - do 30 punktów za rok
  • Członkostwo w Komisji Międzynarodowej  RSS UJ CM - do 30 punktów za rok

 

6.      Punkty przyznawane są po zakończeniu okresu pełnienia funkcji, po tym jak Komisja ds. Synapsy oceni realny wkład studenta. 

7.      Osoby z największą liczbą punktów nagrodzone będą jednorazowymi stypendiami. 

8.      Propozycje inicjatyw w Filarze I i II może zgłaszać każdy student Collegium Medicum drogą elektroniczną. 

9.      Inicjatywy, które zostaną przyporządkowane do Filaru I, zostaną rozpatrywane na co miesięcznych zebraniach Komisji ds. Synapsy, która oceni wartość merytoryczną projektu, wielopłaszczyznową możliwość rozwoju studenta. 

10.    Student realizujący projekt w Filarze II może wymienić przysługującą mu nagrodę na punkty obowiązujące w Filarze III. Koordynator projektu otrzymuje maksymalnie 40 punktów ( Komisja ds. Synapsy decyduje o ilości punktów). Możliwość zamiany punktów mają jedynie studenci działający w Filarze III. 

 

Komisja ds. Synapsy

1.      W skład Komisji ds. Synapsy wchodzą osoby spośród Samorządu Studentów, maksymalnie po 2 osoby z ramienia z każdego z wydziałów wyznaczane przez przewodniczących wydziałowych Rad Samorządu Studentów UJ Collegium Medicum, Przewodniczący Rady Samorządu Studentów UJ Collegium Medicum oraz sekretarz wyznaczany przez Przewodniczącego Rady Samorządu Studentów UJ Collegium Medicum

2.      Zadaniami Komisji jest przyjmowanie wniosków od studentów, rozpatrywane poprzez ocenę merytoryczną i organizacja Gali Synapsy oraz podział nagród.

 

Inne informacje

 

1.      Samorząd Studentów UJ Collegium Medicum zastrzega sobie prawo do reklamowania się podczas każdej z akcji/ projektu/ inicjatywy realizowanej przez studentów z ramienia programu Synapsa.

2.      Student który w ramach filaru I lub II uzyskał wsparcie dla autorskiego projektu zobowiązany jest do wyraźnego informowania o źródle finansowania i wsparcia, tj. Projekcie Synapsa RSS UJ-CM, w każdym wypadku gdy udziela informacji na temat swojego projektu, na przykład:

a.      podczas wystąpień skierowanych do grupy osób

b.      udzielanych wywiadów

c.       publikacji autobiografii

Student zobowiązany jest w każdym wypadku poinformować podmioty trzecie o niniejszym womogu oraz zarządać jego przestrzegania również przez te podmioty poprzez umieszczenie odpowienich klauzul w umowie/kontrakcie, autoryzację wywiadu i tym podobne. W razie gdy RSS UJ-CM stwierdzi naruszenie niniejszego punktu, może ona zobowiązać studenta do zwrotu części lub całości udzielonego dofinansowania i/lub wpłacenia nawiązki na konto wskazanej Organizację Pożytku Publicznego w wysokości do czterokrotności udzielonego dofinansowania.

3.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. Nowa treść zostanie ogłoszona do wiadomości studentów z 14 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia obowiązywania.

4.      Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez RSS UJ CM.

 

Załączniki

Wniosek do programu Synapsa 2.0