Świadczenia pomocy materialnej - rok akademicki 2016/2017

Nov 15th 2016, 20:31 | Aktualności | Tomasz Dymowski

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 14 listopada zaproponowane przez Radę Samorządu Studentów stawki świadczeń pomocy materialnej zostały zaakceptowane przez Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego -Collegium Medicum.

Kwota Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego -Collegium Medicum wynosi w roku akademickim 2016/2017 -750 zł.

 

Próg dochodu na jednego członka rodziny studenta uprawnionego 
do: uzyskania stypendium socjalnego; uzyskania zwiększenia stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem/dziećmi studenta, a także uzyskania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki w I semestrze roku akademickiego 2016/2017 nie może przekraczać 1051 zł (netto).

 

 

Kwoty stypendium socjalnego w I semestrze roku akademickiego 2016/2017:

750  zł miesięcznie, dla dochodu: do 550 zł;

700 zł miesięcznie, dla dochodu: od 551 do 800 zł;

610 zł miesięcznie, dla dochodu od 801 do 1051 zł;

Kwoty zwiększeń stypendium socjalnego:

350 zł miesięcznie – zwiększenie mieszkaniowe;

350 zł miesięcznie – zwiększenie na małżonka lub dziecko studenta.

 

Kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/2017, w poszczególnych stopniach niepełnosprawności, wynoszą odpowiednio:

znaczny  - 550 zł miesięcznie;

umiarkowany400 zł miesięcznie;

lekki 250 zł miesięcznie.

 

 

Wysokości kwot jednorazowej zapomogi losowej na I semestr roku akademickiego 2016/2017, w poszczególnych kwotach ze względu na zdarzenie wynoszą:

zapomogi do 1200 zł we wszystkich przypadkach z wyjątkiem:

a)      urodzenia dziecka 1200 zł

b)      śmierci członka najbliższej rodziny studenta 1500 zł

c)      ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny studenta (krewnych I stopnia – rodziców, rodzeństwa, dziecka; oraz współmałżonka) 2000 zł

d)     ciężkiej choroby studenta 2000 zł

 

 

Przypominamy, że warunkiem wypłaty stypendium jest odbiór decyzji odpowiedniej komisji stypendialnej. Miejsce i terminy odbioru decyzji na poszczególnych Wydziałach będą ogłoszone wkrótce.