Świadczenia pomocy materialnej

Oct 29th 2015, 14:10 | Aktualności | Tomasz Dymowski


 Drogie Koleżanki i Koledzy!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28 października Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego -Collegium Medicum zaakceptowały zaproponowane przez Radę Samorządu Studentów stawki świadczeń pomocy materialnej.

Kwota Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego -Collegium Medicum wynosi w roku akademickim 2015/2016 -430 zł.

 

Próg dochodu na jednego członka rodziny studenta uprawnionego
do: uzyskania stypendium socjalnego; uzyskania zwiększenia stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem/dziećmi studenta, a także uzyskania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki w I semestrze roku akademickiego 2015/2016 nie może przekraczać 842 zł (netto).

 

 

Kwoty stypendium socjalnego w I semestrze roku akademickiego 2015/2016:

I próg – 460  miesięcznie, dla dochodu: do 400zł;

II próg - 400 miesięcznie, dla dochodu: od 401 do 600 zł;

III próg - 350 zł miesięcznie, dla dochodu od 601 do 842 zł;

Kwoty zwiększeń stypendium socjalnego:

1.        140 zł miesięcznie – zwiększenie mieszkaniowe;

2.        140 zł miesięcznie – zwiększenie na małżonka lub dziecko studenta.

 

Kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2015/2016, w poszczególnych stopniach niepełnosprawności, wynoszą odpowiednio:

znaczny  - 400 zł miesięcznie;

umiarkowany- 250 zł miesięcznie;

lekki - 150 zł miesięcznie.

 

 

Wysokości kwot jednorazowej zapomogi losowej na I semestr roku akademickiego 2015/2016, w poszczególnych kwotach ze względu na zdarzenie wynoszą:

zapomogi do 1200 zł we wszystkich przypadkach z wyjątkiem:

a)      urodzenia dziecka 1200 zł

b)      śmierci członka najbliższej rodziny studenta 1500 zł

c)      ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny studenta (krewnych I stopnia – rodziców, rodzeństwa, dziecka; oraz współmałżonka) 2000 zł

d)     ciężkiej choroby studenta 2000 zł

 

 

Stawki świadczeń pomocy materialnej uległy obniżeniu w stosunku do roku akademickiego 2014/2015 ze względu na obniżenie wysokości dotacji na ten cel, ponadto ze względu na zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym część środków z Funduszu Pomocy Materialnej musiała zostać przeznaczona na remont Domów Studenckich.

 

Przypominamy, że warunkiem wypłaty stypendium jest odbiór decyzji odpowiedniej komisji stypendialnej. Miejsce i terminy odbioru decyzji na poszczególnych Wydziałach będą ogłaszane przez koordynatorów ds. pomocy materialnej oraz Wydziałowe Komisje Stypendialne, a także w osobnym komunikacie na stronie internetowej Samorządu Studentów UJ.