Zmiana wysokości zwiększenia stypendium socjalnego

Nov 30th 2012, 09:20 | Aktualności |

Szanowni Studenci,

      W dniu 26 listopada 2012 władze Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum wyraziły zgodę na zmianę wysokości zwiększeń stypendium socjalnego. Zwiększenia zmieniły swoją wysokość ze 190 zł do 280 zł, dotyczy to:
  • zwiększenia z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie 
  • zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta
Zmiana stawki zwiększenia jest podyktowana koniecznością rozdysponowania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy Materialnej w bieżącym roku kalendarzowym.

      Aby zmiana wysokości zwiększenia stypendium socjalnego mogła zostać zastosowana, każdy student któremu Wydziałowe Komisje Stypendialne przyznały wymienione świadczenia powinien zgłosić się do odpowiedniego koordynatora ds. Pomocy Materialnej (zazwyczaj osoba u której student składał wniosek o przyznanie stypendium socjalnego) w celu odebrania stosownej decyzji.

Decyzje mają działanie wsteczne tzn. studentom zostaną wypłacone wyrównania z tytułu zwiększenia od początku roku akademickiego.

Jednocześnie chciałbym poinformować koleżanki i kolegów studentów o tym, iż w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 kwota uprawniająca studenta do pobierania świadczeń socjalnych zostanie zwiększona. 
Dlatego wysokość stypendium socjalnego z dużym prawdopodobieństwem ulegnie zmniejszeniu ze względu na większą liczbę świadczeniobiorców.
W związku z powyższym apeluję do osób pobierających świadczenia socjalne o rozsądne dysponowanie środkami.

Z Poważaniem, 

Bartosz Wojciechowski

Wiceprzewodniczący Uczelnianej Komisji Ekonomicznej
ds. Collegium Medicum

bartosz.wojciechowski@uj.edu.pl