Przyznawanie Stypendium Socjalnego

Feb 7th 2013, 22:36 | Wszystkie kategorie |

Studenci pozostający w trudnej sytuacji materialnej mają prawo ubiegać się o udzielenie  pomocy finansowej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. 

Środki o których mowa, są przekazywane uczelni i utworzony z nich zostaje Fundusz Pomocy Materialnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. 

Co roku Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ustalana w porozumieniu z Samorządem Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum wysokość dochodu na jednego członka rodziny studenta poniżej którego student uprawniony jest do otrzymywania stypendium socjalnego.

Świadczenia z FPM wypłacane są na wniosek studenta.
Aby otrzymać stypendium socjalne student powinien:
  1. uzupełnic w systemie USOSweb informację o dochodach oraz stanie osobowym rodziny,
  2. wypełnić stosowny wniosek w systemie USOSweb,
  3. wydrukować oraz podpisać wniosek,
  4. złożyć wniosek wraz z pełną dokumentacją pozwalającą na ustalenie wysokości dochodu (netto) na jednego członka rodziny studenta wydziałowym koordynatorom ds. pomocy materialnej,
  5. odebrać decyzję Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
Składając wniosek student ma prawo ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w przypadku (student spełniający wymienione warunki może wnioskować o przyznanie obydwu zwiekszeń):
  • zamieszkania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki w przypadku gdy codzienny dojazd na uczelnię uniemożliwia podjęcie studiów
  • zamieszkania wspólnie z niepracującym małżonkiem studenta bądź dzieckiem studenta 
 *Powyższy tekst ma charakter informacyjny, wszystkie akty prawne regulujące sposób przyznawanie studentom świadczeń pomocy materialnej można znaleźć w zakładce Pomoc materialna, Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM