Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów 2016

Oct 11th 2016, 01:11 | Aktualności | Klaudia Walocha

Drodzy Studenci!

Uprzejmie przypominamy, że ostateczny termin składania wniosku o Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów upływa 20 października 2016 roku. (Uwaga! Wydział Lekarski - Dziekanat w ten dzień (czwartek) nie przyjmuje stron, w związku z tym wniosek należy złożyć najpóźniej w środę, 19 października)

Poniżej, dla przypomnienia, najważniejsze informacje na temat składania wniosku:

- wniosek należy wypełnić w systemie USOSweb - można go znaleźć po zalogowaniu się na platformę w zakładce "Dla Wszystkich" w dziale "Wnioski"

średnią ocen wyliczamy na podstawie średniej ważonej 

- podczas wypełniania wniosku w USOSweb, w celu uzyskania punktów za osiągnięcia dodatkowe, koniecznie należy zwrócić uwagę na WYMAGANE DOKUMENTY konieczne do załączenia wraz z wnioskiem, aby punkty zostały uznane

- po wypełnieniu wniosku, należy sprawdzić ponownie wszystkie dane, a następnie zatwierdzić wniosek w systemie i zatwierdzony wniosek wydrukować

- z wypełnionym i zatwierdzonym wnioskiem udajemy się do odpowiedzialnej za dany tok studiów jednostki dziekanatowej w celu potwierdzenia wyliczonej przez nas średniej

- po zatwierdzeniu średniej wniosek wraz z załączonymi kserokopiami dokumentów potwierdzających szczególne osiągnięcia składamy w odpowiedniej jednostce dziekanatowej, (nie jest konieczne załączanie oryginałów)Lista osiągnięć, za które są przyznawane punkty wyszczególniona jest w załączniku 3 do zarządzenia nr 90 Rektora UJ z 17 września 2014 r., który, wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania stypendium, można znaleźć pod adresem :
http://www.samorzad.uj.edu.pl/fx/downloads/file223.pdf

Przypominamy, że nie będą przyznawane punkty za osiągnięcia takie jak:

 • Średnia poniżej 4,0.
 • Średnia na innym kierunku studiów.
 • Publikacje o charakterze nienaukowym (np. relacja z konferencji).
 • Artykuły lub publikacje, które się jeszcze nie ukazały i są w recenzji lub w druku.
 • Bierny udział w sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych.
 • Udział w wykładach otwartych, szkołach letnich, warsztatach lub spotkaniach panelowych oraz w spotkaniach z przedstawicielami firm lub instytucji.
 • Udział w konkursach, festiwalach i olimpiadach oraz eliminacjach do konkursów, festiwali i olimpiad.
 • Miejsca medalowe w konkursach nieposiadających charakteru naukowego.
 • Nagrody lub wyróżnienia za wygłoszone referaty naukowe. (w tym miejsca lub wyróżnienia przyznane na konferencjach naukowych)
 • Inne nagrody i wyróżnienia za wyniki lub osiągnięcia naukowe lub artystyczne (np. nagrody rektora lub dziekana, nagrody przyznawane przez władze samorządowe lub fundacje).
 • Potwierdzenia odbycia praktyk i staży krajowych lub zagranicznych.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu!


Komisja Stypendialna Rady Samorządu Studentów UJ-CM