Informacja dotycząca pomocy materialnej dla studentów UJ CM na II semestr roku akademickiego 2012/2013.

Jan 20th 2013, 20:27 | Aktualności |

Studencie! Możliwość rejestracji i termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni upływa już 31 stycznia 2013 r. Stypendium socjalne w II semestrze przyznawane jest na okres 4 miesięcy
Studenci zamierzający ubiegać się o stypendium socjalne na II semestr roku akademickiego 2012/2013 zobowiązani są do złożenia wniosku o świadczenie pomocy materialnej.
Po wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej oraz uzupełnieniu informacji o dochodach
na stronie 
www.usosweb.uj.edu.pl, należy dostarczyć wydrukowany wniosek wraz
z wymaganą dokumentacją do wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej
.

Studenci, którzy ubiegali się o stypendium socjalne na I semestr roku akademickiego 2012/2013, których sytuacja rodzinna i materialna nie uległa zmianie w odniesieniu do stanu poświadczonego w semestrze zimowym, składają wniosek o stypendium socjalne wraz z oświadczeniem, iż złożone poprzednio dokumenty pozostają w zgodzie ze stanem fatycznym. Oświadczenie to jest częścią generowanego z systemu wniosku o stypendium socjalne.

Gdy zmieniła się sytuacja rodzinna lub materialna studenta (np. zmiana liczby członków rodziny studenta, utrata lub uzyskanie dochodu) w stosunku do stanu udokumentowanego w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013, należy złożyć wniosek o ponowne przeliczenie dochodu i poprawić „Oświadczenie o dochodach" w systemie USOSweb. Następnie wydrukowany wniosek o stypendium socjalne wraz z poprawionym oświadczeniem o dochodach i odpowiednią dokumentacją należy złożyć u wydziałowego koordynatora w wyznaczonym terminie.

Osoby, które po raz pierwszy w tym roku akademickim będą ubiegać się o stypendium socjalne muszą złożyć wniosek wraz z pełną dokumentacją obrazującą sytuację rodzinną i materialną studenta. Wykaz dokumentacji niezbędnej do ustalenia wysokości dochodu studenta znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (zarządzenie nr 72 Rektora UJ z dnia 1 sierpnia 2012 roku).

Dodatkowo informujemy studentów, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium socjalne w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013, że wzrosła maksymalna możliwa do ustalenia przez uczelnię wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do starania się o stypendium socjalne z dotychczasowych 782,60 zł do 850,20 zł.

Zachęcamy wszystkich studentów, których dochód na osobę w rodzinie w 2011 roku kształtował się na poziomie do 850 zł do ubiegania się o stypendium socjalne.