Stypendia DAAD na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów

Dec 6th 2012, 23:55 | Komisje Samorządu |

Stypendia DAAD na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów.

DAAD, czyli to Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, to największa na świecie organizacja wspierająca międzynarodową wymianę studentów i naukowców.

Uczestnictwo w letnich kursach językowych (także medycznych) oferowanych przez niemieckie uniwersytety. 
Lista wszystkich letnich kursów językowych organizowanych przez niemieckie uczelnie dostępna jest na stronie www.daad.de/sommerkurse. Na podstawie tej listy ubiegający się o stypendium powinni dokonać wstępnego wyboru miejsca kursu. Życzenia kandydatów będą w miarę możliwości brane pod uwagę, jednak ostateczną decyzję co do miejsca kursu podejmuje DAAD.

Czas trwania stypendium:
Od 3 do 4 tygodni w miesiącach wakacyjnych.

Wysokość stypendium:
850 euro + ryczałt na podróż / Organizatorzy zapewniają zazwyczaj zakwaterowanie. 

Warunki ubiegania się o stypendium: 
- O stypendium mogą ubiegać się wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy w momencie składania wniosku  ukończyli przynajmniej  pierwszy rok studiów
-O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które odbyły dłuższy (kilkumiesięczny) pobyt na jednej z uczelni niemieckiego obszaru językowego, w tym byli stypendyści programu Erasmus.
-Dobra znajomość języka niemieckiego,  co najmniej na poziomie B1,  wystarczająca do zrozumienia wykładów w języku niemieckim oraz do pracy grupowej podczas kursu.

Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
1. Formularz DAAD dostępny w internecie na stronie:
2. Uzupełnienie formularza – wybrane kursy:
3. Szczegółowy życiorys (CV).
4. Wyczerpujące uzasadnienie chęci wzięcia udziału w kursie letnim.
5. Opinia od nauczyciela akademickiego  z macierzystej polskiej uczelni ze stopniem naukowym co najmniej doktora, sporządzona w języku niemieckim lub angielskim na formularzu „Gutachten” 
6. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki  lub 
wykaz wszystkich ocen ze studiów wystawiony przez uczelnię w języku angielskim. 
7. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego: test onDaF  lub zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na formularzu DAAD (DAAD Sprachzeugnis), w przypadku gdy na uczelni nie 
ma możliwości przeprowadzenia testu onDaF. Kandydaci, którzy posiadają certyfikat ZMP lub Goethe-Zertifikat B2 lub C1 dołączają do wniosku tylko jego kserokopię.
Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim. 

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
17 grudnia 2012 (decyduje data wpłynięcia wniosku).
Wnioski należy kierować pod adres: 
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD),
ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.
 
Po wstępnej kwalifikacji wszyscy kandydaci otrzymają  w połowie lutego  2013 list informujący o jej wynikach. 

Więcej informacji:
http://www.daad.de/imperia/md/content/warschau/hsk_2012.pdf
http://www.daad-krak.blogspot.com/

W razie pytań prosimy o kontakt:
Przemysław Roguski: roguski@sddr.org