Ruszyła rekrutacja na praktyki zagraniczne dla studentów wydziału lekarskiego

May 13th 2013, 15:26 | Komisje Samorządu |

Dziekanat Wydziału Lekarskiego ogłosił już terminy składania podań oraz warunki, jakie należy spełnić ubiegając się o udział w praktykach zagranicznych w roku akademickim 2012/2013.

Podania o praktyki należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego do dnia 24 maja 2013 roku. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.


Praktyki wakacyjne 2013 dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarskiego

Dziekanat Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na zagraniczne kliniczne praktyki wakacyjne dla studentów  III, IV i V roku kierunku lekarskiego.

Istnieje możliwość wyjazdu do:

  • Archangielska (Rosja; 11 miejsc, wrzesień)
  • Grodna (Białoruś; 5 miejsc, lipiec)
  • Lwowa (Ukraina; 10 miejsc, 3 tygodnie od 5 sierpnia)
  • Symferopola (Ukraina; 12 miejsc, tylko 2 tygodnie, lipiec)
  • Greifswaldu (Niemcy; 10 miejsc, 5-29 sierpnia 2013 r.)*

* czekamy na potwierdzenie

O praktyki mogą się starać studenci z wysoką średnią ocen z ostatnich dwóch lat studiów (nie mniejszą niż 3,0), poświadczoną przez dziekanat. Dobrze widziana jest praca w kołach naukowych potwierdzona przez opiekuna koła. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, do Niemiec - języka niemieckiego lub angielskiego. Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o znajomości języka.

Podania na wyjazd należy składać w dziekanacie (pok. 6) do dnia 24 maja 2013 r.

W podaniu powinny być zawarte następujące informacje: rok studiów, dokładny adres, adres e-mail, numer telefonu oraz rodzaj praktyki, jaki student chce odbyć za granicą.

Osoby zakwalifikowane otrzymują ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu na praktykę.

UWAGA! Osoby starające się o wyjazd na praktykę do Archangielska powinny posiadać paszport ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji. Po zakwalifikowaniu na wyjazd należy niezwłocznie dostarczyć kopię paszportu.


Orlean 2013

Dziekanat Wydziału Lekarskiego informuje, że istnieje możliwość odbycia miesięcznej praktyki w Centre Hospitalier Regional ORLEANS La Source przez studentów V lub IV roku znających dobrze język francuski (4 miejsca; preferowani są studenci V roku) 

Istnieje możliwość odbycia praktyki z zakresu: ginekologii, pediatrii, chirurgii układu pokarmowego, urologii, dermatologii, reumatologii, geriatrii, chorób zakaźnych, endokrynologii, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii.
Praktyka odbywa się tylko na jednym oddziale, ale kandydaci proszeni są
o podanie co najmniej dwóch propozycji.

Terminy praktyki: lipiec, sierpień lub wrzesień.

Strona francuska oferuje zakwaterowanie i wyżywienie oraz stypendium
w wysokości 300 euro. Studenci we własnym zakresie muszą pokryć koszty przejazdu oraz ubezpieczenia.

Podania należy składać w dziekanacie (pok. 6) do dnia 24 maja 2013 r.

Do podania trzeba dołączyć średnią ocen z dwóch ostatnich lat studiów oraz zaświadczenie o znajomości języka francuskiego.

W podaniu powinny być zawarte następujące informacje: rok studiów, dokładny adres, adres e-mail, numer telefonu oraz rodzaj praktyki, jaki student chce odbyć za granicą (2-3 propozycje).

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 27 maja 2013 r. o godz. 12.30 (Sala Asklepiosa).
Nieobecność na rozmowie w wyznaczonym terminie będzie równoznaczna
z rezygnacją z wyjazdu.