Regulamin przyznawania miejsc w akademikach 2011/2012

May 27th 2011, 06:33 | Domy Studenckie UJ CM | Administrator

Regulamin Przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2011/12

    

      Uprzejmie informuję wszystkich studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum , którzy będą  ubiegać się o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2011/2012, że wniosek o przydzielenie miejsca w ds. należy złożyć  poprzez system USOSweb. W systemie tym, w zakładce Pomoc można znaleźć informacje przydatne przy wypełnianiu wniosku o przydzielenie miejsca w domu studenckim. Przypominam, że aby wypełnić wniosek o przydzielenie miejsca w domu studenckim należy najpierw wypełnić część dotyczącą dochodów w rodzinie studenta. 
 

I. Składanie wniosków

Studenci UJ CM, którzy będą ubiegać się o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2011/12, oprócz wypełnienia ekranów dotyczących dochodowości i wniosku o przydzielenie miejsca w domu studenckim w systemie USOSweb, są zobowiązani złożyć w sekretariacie właściwego wydziału zajmującym się pomocą materialną  wszystkie niezbędne dokumenty  
w formie wydrukowanej:

 • wniosek o przydzielenie miejsca w domu studenckim (generowany przez system USOS)
 • kserokopię dowodu osobistego celem poświadczenia odległości od miejsca zamieszkania oraz faktu zamieszkania poza Krakowem,
 • dokumentację poświadczającą dochody studenta i jego rodziny w roku 2010,
 • wniosek o ponowne przeliczenie dochodu w przypadku utraty lub/i uzyskania dochodu oraz
 • dokumenty określające datę utraty dochodu i jego wysokość lub/i dokumenty określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca.
 • (ewentualnie) - Wniosek o sieroctwie lub niepełnosprawności
 • (ewentualnie) - Wniosek o udokumentowanej przewlekłej chorobie
 • (ewentualnie) – Wniosek od Przewodniczącego Rady Samorządu Studentów potwierdzający prace społeczną na rzecz wydziału lub uczelni potwierdzona przez przewodniczącego Rady Samorządu Studentów UJ CM;
 • (ewentualnie) - Wniosek o aktywnej pracy naukowej potwierdzonej przez przewodniczącego Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM

  

II. Termin składania wniosków – I tura

Ustalam okres wypełniania wniosków w formie elektronicznej o przydzielenie miejsca  
w domu studenckim i informacji o dochodach w rodzinie studenta w systemie  USOSweb, 
a także okres składania wniosków w formie wydruku u koordynatorów wydziałowych ds. pomocy materialnej na czas od 25 maja do 17 czerwca 2011 roku.

Wnioski w formie wydruku z kompletem dokumentacji należy składać w sekretariatach właściwych wydziałów zajmujących się pomocą materialną. 

III. – II  tura

Studenci UJ CM przyjęci na I rok studiów: I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich będą mogli ubiegać się o miejsce w domu studenckim na podstawie złożenia wniosku (również poprzez system USOSweb w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku)  
z kompletem dokumentacji od dnia 16 sierpnia 2011 do dnia 9 września 2011 r.  Ze względu na konieczność zalogowania się w systemie USOSweb w celu wypełnienia elektronicznej wersji wniosku o przydzielenie miejsca w domu studenckim muszą oni wcześniej dokonać wpisu na studia. 

 

IV. Składania odwołań

Dla studentów z tury letniej – do 1 września 2011 r.

Dla studentów  z tury jesiennej – do 20 września 2011 r.

Do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 
 

V. Uczestnicy studiów doktoranckich  UJ CM

Składają podanie o miejsce w domu studenckim do Dziekana Wydziału bez wersji elektronicznej i bez udokumentowania dochodów. Obowiązuje ich taki sam termin składnia wniosków o miejsce w domu studenckim jak studentów UJ CM

(I tura – 17 czerwca 2011 r,, II tura -9 września 2011 r.)

Wniosek należy złożyć u koordynatora swojego wydziału. 
 

VI. Studenci – cudzoziemcy UJ CM

W celu przyznania im miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2011/12 składają tylko wniosek do Dziekana Wydziału o przydzielenie miejsca w formie papierowej (załącznik nr 2 Regulaminu przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich UJ CM ) – bez wersji elektronicznej i bez udokumentowania dochodów

(I tura – 17 czerwca 2011 r,, II tura -9 września 2011 r.)

Wniosek należy złożyć u koordynatora swojego wydziału.

(wniosek do pobrania  TUTAJ  ) 
 

VII.

Na rok akademicki 2011/2012 studenci składają wnioski o przedzielenie miejsca w domu studenckim  TYLKO na ul. Badurskiego („Akademiki na Prokocimiu). Budynek na ul. Racławickiej zostaje nadal wyłączony z powodu trwającego remontu. 
 

VIII. Zmiany: 

 1. Każdy student, który otrzyma w I turze miejsce w domu studenckim MA OBOWIĄZEK złożyć do końca lipca, u koordynatora swojego wydziału OŚWIADCZENIE potwierdzające chęć wykorzystania swojego przyznanego miejsca. W przeciwnym wypadku zostanie skreślony z listy.

            (oświadczenie do pobrania tutaj )

 1. W przypadku nie otrzymania miejsca w I rundzie tj. w czerwcu, każdy student MUSI ponownie złożyć wniosek o przydzielenie miejsca w II rundzie tj. we wrześniu – tylko wniosek z USOS.
 2. Każdy student, który potwierdził swoje miejsce w akademiku a jednak w czasie wakacji zmienił zdanie - będzie poinformować koordynatora na swoim wydziale o ZWOLNIENIE swojego miejsca.
 
 
 

IX.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę  kierować do członków Komisji Stypendialnych na poszczególnych wydziałach. 
 
 

X.

 • Kompletność złożonej dokumentacji w formie elektronicznej oraz poprawność obliczonej przez system wysokości dochodu netto w rodzinie studenta powinna być sprawdzona i porównana przez koordynatora z dokumentacją złożoną przez studenta  
  w formie wydruku w możliwie najszybszym terminie. Po wyliczeniu dochodowości  
  i złożeniu wniosku w formie elektronicznej na USOSweb dochody zyskują status „O – oczekujące na akceptację” lub „Z – zapisane i oczekujące na akceptację”, a wniosek studenta otrzymuje status „O – oczekujący na akceptację koordynatora”.
 • W przypadku, gdy koordynator stwierdzi zgodność wniosku w wersji elektronicznej  
  z wersją złożoną w formie wydruku oraz sprawdzi poprawność obliczenia dochodu  
  i kompletność dokumentacji oczekujący student otrzyma informację od koordynatora  
  o zatwierdzeniu dochodowości (status dochodów A lub P) i przyjęciu jego wniosku (status wniosku A – zaakceptowany).
 • W przypadku gdy koordynator stwierdzi brak dokumentów, lub że student błędnie obliczył dochód, status dochodów zmieni się na „B – dochody do poprawy przez studenta”, lub „U – dochody oczekujące na uzupełnienie dokumentacji”. W przypadku stwierdzenia błędów w wypełnionym wniosku status wniosku ulegnie zmianie na „B – wniosek do poprawy przez studenta” lub „U – uzupełnienie dokumentacji”. Statusy B lub U dla dochodów lub wniosków będą oznaczały, że student musi zgłosić się u koordynatora i albo poprawić błędy, albo odebrać wezwanie o uzupełnienie brakującej dokumentacji.
 • Jeśli wniosek nie zostanie wydrukowany i dostarczony wraz z dokumentacją do koordynatora, status takiego wniosku ulegnie zmianie na „N – wniosek niekompletny lub niedostarczony do koordynatora”. Będzie to oznaczało, że taki wniosek pozostanie bez rozpoznania.
 • Niepoprawienie błędów we wniosku lub niedołączenie brakującej dokumentacji do dnia 17 czerwca 2011 r. oznacza nieuzyskanie dla dochodów statusu  „A” lub „P”, a dla wniosków statusu „A”, a taka sytuacja oznacza nierozpatrzenie wniosku  
  o przydzielenie miejsca w domu studenckim w I turze.
 
 

Z Pozdrowieniami

SAMORZĄD STUDENTÓW UJ COLLEGIUM MEDICUM

Załączniki do wiadomości:

Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w Domach Studenckich UJ-CM:
regulamin_domystud2011_12.pdf

plik Adobe PDF, 141 KB

Wniosek o akademik dla studentów:
wniosek_o_akad_2011_12.pdf

plik Adobe PDF, 101,0 KB

OŚWIADCZENIE o przyjęciu miejsca w domu studenckim UJ CM
oswiadczenie.pdf

plik Adobe PDF, 99 KB