Zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty - likwidacja stażu podyplomowego i LEP/LDEP

Nov 13th 2010, 13:07 | Wydział Lekarski | Administrator

Witajcie Medycy,


Ponieważ atmosfera wokół LEPu i stażu podyplomowego jest wciąż gorąca (co w pełni rozumiem), a wiele rozmów w tej sprawie toczy się „w kuluarach” pomiędzy Samorządami Studentów, Ministerstwem Zdrowia a Rektorami Uczelni Medycznych - pragnę przekazać Wam rzetelne i aktualne informacje. Każdemu Studentowi, który jest obecnie w trakcie studiów na kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym należy się szczegółowy opis sytuacji. Nie tylko po to abyście byli na bieżąco (choć to przede wszystkim), ale również po to aby wyjaśnić Wam poszczególne kroki Samorządów i zapobiec indywidualnym działaniom, które mogłyby kosztować Studentów wiele energii, a nie wnieść nic do sprawy, a nawet ją pogorszyć.

Ponieważ od początku działań w tej sprawie samorządy studentów polskich medycznych szkół wyższych mówiły i działały jednogłośnie- pisząc „my” będę miała na myśli Komisję Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP, zrzeszającą wszystkie 11 uczelni.


Usystematyzuję swoją wiadomość dzieląc ją na trzy główne wątki:

- jak w ogólności wygląda projekt zmiany ustawy o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty

- na jakim etapie obecnie znajduje się projekt

- co zostało zrobione przez Samorządy Studentów w tej sprawie

- jak rysuje się przyszłość


Projekt zmiany ustawy można podzielić na dwa główne wątki:

1. Zmiana trybu przyznawania miejsc na specjalizacjach (w skrócie= zniesienie LEPu)

2. Zmiana systemu kształcenia medycznego (w skrócie= zniesienie stażu i reforma studiów)


Zmiana trybu przyznawania miejsc na specjalizacjach dotknęłaby wszystkich obecnych studentów, a mianowicie już w lutym egzamin LEP nie zostałby przeprowadzony.


Nowymi kryteriami w kwalifikacjach na specjalizacje (w tym również na rezydentury) byłyby:

- średnia ocena uzyskana w trakcie studiów

- dorobek naukowy

- predyspozycje i motywacja kandydata do otwarcia takiej a nie innej specjalizacji.


Powyższe kryteria byłyby oceniane przez Polskie Komisje Specjalizacyjne powoływane dla każdej specjalizacji w każdym okręgu Izb Lekarskich.


Zmiana systemu kształcenia dotyczyłaby roczników pierwszych, rozpoczynających studia w roku 2011. Oznaczałaby zniesienie stażu podyplomowego oraz dostosowanie studiów do tej zmiany. W głównych założeniach reformy studia przedkliniczne trwałyby 2 lata, natomiast już podczas nich odbywałyby się zajęcia z nauki umiejętności klinicznych na fantomach. Każdy student również byłby zobowiązany do nauki określonych w katalogu umiejętności. Posiadałby tutora, który kierowałby jego indywidualnym rozwojem i dobierał zajęcia fakultatywne (których w nowym systemie byłoby dużo więcej). Szósty rok przeznaczony byłby wyłącznie na praktykę zawodową, która odbywałaby się na zasadach zbliżonych do stażu podyplomowego w szpitalach, które podpisały stosowną umowę z uczelnią.


Każdy projekt ustawy ma do przejścia następującą drogę:

- rada ministrów

- komisja sejmowa

- sejm


Pomimo licznych protestów oraz silnego sprzeciwu środowisk medycznych rada ministrów zaakceptowała propozycję. Omawiany projekt ustawy właśnie trafił do komisji sejmowej. Ponieważ jest to pomysł partii rządzącej- szansa na jej uchwalenie na posiedzeniach komisji a następnie w sejmie w naszym mniemaniu wynosi 99%.

Dotychczas przeprowadzaliśmy zmasowane działania mające na celu odwiedzenie ministerstwa od pomysłu. Na początek samorządy studentów uczelni medycznych (wszystkich 11) połączyły siły. Przedyskutowaliśmy projekt ustawy i sformułowaliśmy treść jednolitego stanowiska. (w załączniku). Było ono jednoznaczne i wyliczało liczne zagrożenia płynące z proponowanych zmian. Dokument ten został przedstawiony w Resorcie Zdrowia oraz przed Komisją Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Podobne stanowiska wysłały do Ministerstwa wszystkie związane z tematem jednostki (Izby Lekarskie, Towarzystwa Doktorantów, Towarzystwa Naukowe, Związki Zawodowe, Komisje do Spraw Młodych Lekarzy. Wszelkie argumenty przeciw proponowanym zmianom zostały przedstawione w Resorcie.

Następnie na Konferencji Młodych Lekarzy w Krakowie w połowie października br projekt ustawy został przedyskutowany przez reprezentantów młodych medyków wszystkich województw, reprezentantów Parlamentu Studentów oraz Centrum Egzaminów Medycznych. Znów powstał dokument poddający projekt ustawy ostrej krytyce. Niestety nikt z Ministerstwa nie przybył na spotkanie.

Ostatnim krokiem merytorycznym było spotkanie wszystkich organizacji opiniujących projekt ustawy w Warszawie, w pierwszym tygodniu listopada. Jednym głosem wyraziły one sprzeciw co poświadcza porozumienie, również przedstawione w załączniku.

Jasnym jest obecnie, iż przeprowadzenie reformy jest nieuniknione. Dziś wiemy już, że przed takim faktem została również postawiona Pani Minister. Zatem protesty i dalszy upór wydaje się na dzień dzisiejszy postawą, która może zaskutkować wyłącznie wprowadzeniem reformy w przedstawionej formie i wyłączeniem organizacji zgłaszającej bezkompromisowy sprzeciw z rozmów w tej sprawie.

Teorię tę potwierdzają ostatnie doniesienia. Doniesienia, które zdają się być obiecujące i zgodne z naszymi postulatami. Otóż podczas spotkania Pani Minister Kopacz z Rektorami Uczelni Medycznych około 3 tygodnie temu powstał pomysł zastąpienia średniej ze studiów podczas kwalifikacji na specjalizacje wynikiem egzaminu, który zostałby przeprowadzony pod koniec studiów, miałby formę testową i był ujednolicony dla wszystkich uczelni.

Pomysł ten musi obecnie zostać szczegółowo przedyskutowany przez radców ministerialnych oraz Rektorów oraz przyjąć „formę prawną”. Zostałby przyjęty w formie autopoprawki.

Nasze działania obecnie skupiają się na wsparciu powyższego pomysłu, a zatem na wprowadzeniu innej niż LEP (w obliczu nieuniknionego jego zniesienia) W PEŁNI OBIEKTYWNEJ I JENDOLITEJ W SKALI KRAJU zasady przydzielania miejsc na specjalizacje. Jesteśmy w stałym kontakcie w Rektorami Uczelni Medycznych i trzymamy rękę na pulsie.

Postaramy się przekazywać na bieżąco aktualności w tej sprawie.


Ze studenckim pozdrowieniem

Kasia Wawrzycka

Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP