Akademiki na rok 2010/11

May 21st 2010, 11:43 | Archiwalne | Administrator

Uprzejmie informuję wszystkich studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum , którzy będą ubiegać się o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2010/2011, że wniosek o przydzielenie miejsca w ds. należy złożyć poprzez system USOSweb. W systemie tym, w zakładce Pomoc można znaleźć informacje przydatne przy wypełnianiu wniosku o przydzielenie miejsca w domu studenckim. Przypominam, że aby wypełnić wniosek o przydzielenie miejsca w domu studenckim należy najpierw wypełnić część dotyczącą dochodów w rodzinie studenta.

Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2010/11 będą przydzielane studentom na podstawie złożonego wniosku oraz na podstawie dokumentacji o dochodach w rodzinie studenta uzyskanych w roku 2009 r. Sytuację materialną rodziny studenta ustala się na podstawie dokumentacji określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, przyjętego w trybie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) obowiązującego w danym roku akademickim. Dodatkowo będą stosowane kryteria wyszczególnione w § 2 Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich UJ CM.

I. Składanie wniosków

Studenci UJ CM, którzy będą ubiegać się o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2010/11 oprócz wypełnienia ekranów dotyczących: dochodowości i wniosku o przydzielenie miejsca w domu studenckim w systemie USOSweb są zobowiązani złożyć w sekretariacie właściwego wydziału zajmującym się pomocą materialną wszystkie niezbędne dokumenty w formie wydrukowanej:

  • wniosek o przydzielenie miejsca w domu studenckim,
  • kserokopię dowodu osobistego celem poświadczenia odległości od miejsca zamieszkania oraz faktu zamieszkania poza Krakowem,
  • dokumentację poświadczającą dochody studenta i jego rodziny w roku 2009,
  • wniosek o ponowne przeliczenie dochodu w przypadku utraty lub/i uzyskania dochodu oraz
  • dokumenty określające datę utraty dochodu i jego wysokość lub/i dokumenty określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca.

II. Termin składania wniosków

Ustalam okres wypełniania wniosków w formie elektronicznej o przydzielenie miejsca w domu studenckim i informacji o dochodach w rodzinie studenta w systemie USOSweb, a także okres składania wniosków w formie wydruku u koordynatorów wydziałowych ds. pomocy materialnej na czas od 20 maja do 21 czerwca 2010 roku. Wnioski w formie wydruku z kompletem dokumentacji należy składać w sekretariatach właściwych wydziałów zajmujących się pomocą materialną.

III. Studenci przyjęci na I rok studiów: I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich

Będą mogli ubiegać się o miejsce w domu studenckim na podstawie złożenia wniosku (również poprzez system USOSweb w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku) z kompletem dokumentacji (jak wyszczególniona w zał. nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej) do dnia 10 września 2010 r. Ze względu na konieczność zalogowania się w systemie USOSweb w celu wypełnienia elektronicznej wersji wniosku o przydzielenie miejsca w domu studenckim muszą oni wcześniej dokonać wpisu na studia.

IV. Studenci-cudzoziemcy

Składają wniosek o przydzielenie miejsca (załącznik nr 2 Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich UJ CM) bez wersji elektronicznej i bez dokumentowania dochodów. Obowiązuje ich taki sam termin składania wniosków o miejsce w domu studenckim jak studentów polskich (I tura – 21 czerwca 2010 r. , II tura – do 10 września 2010 r.)

V. Uczestnicy studiów doktoranckich

Składają podanie o miejsce w domu studenckim do Dziekana Wydziału bez wersji elektronicznej i bez dokumentowania dochodów. Obowiązuje ich taki sam termin składania wniosków o miejsce w domu studenckim jak studentów polskich (I tura – 21 czerwca 2010 r. , II tura – do 10 września 2010 r.)

VI. Studenci, którzy przedłużają termin obrony pracy magisterskiej do 15 grudnia 2010 r.

Nie otrzymują miejsca w domu studenckim w pierwszej turze. Studenci ci będą mogli ubiegać się o miejsce w domu studenckim w październiku 2010 r. – jednakże tylko w przypadku, jeśli miejsca w domach studenckich będą miejsca niewykorzystane.

VII.

  • Kompletność złożonej dokumentacji w formie elektronicznej oraz poprawność obliczonej przez system wysokości dochodu netto w rodzinie studenta powinna być sprawdzona i porównana przez koordynatora z dokumentacją złożoną prze studenta w formie wydruku w możliwie najszybszym terminie. Po wyliczeniu dochodowości i złożeniu wniosku w formie elektronicznej na USOSweb dochody zyskują status „O – oczekujące na akceptację” lub „Z – zapisane i oczekujące na akceptację”, a wniosek studenta otrzymuje status „O – oczekujący na akceptację koordynatora”.
  • W przypadku, gdy koordynator stwierdzi zgodność wniosku w wersji elektronicznej z wersją złożoną w formie wydruku oraz sprawdzi poprawność obliczenia dochodu i kompletność dokumentacji oczkujący student otrzyma informację od koordynatora o zatwierdzeniu dochodowości (status dochodów A lub P) i przyjęciu jego wniosku (status wniosku A – zaakceptowany).
  • W przypadku gdy koordynator stwierdzi brak dokumentów, lub że student błędnie obliczył dochód, status dochodów zmieni się na „B – dochody do poprawy przez studenta”, lub „U – dochody oczekujące na uzupełnienie dokumentacji”. W przypadku stwierdzenia błędów w wypełnionym wniosku status wniosku ulegnie zmianie na „B – wniosek do poprawy przez studenta” lub „U – uzupełnienie dokumentacji”. Statusy B lub U dla dochodów lub wniosków będą oznaczały, że student musi zgłosić się u koordynatora i albo poprawić błędy, albo odebrać wezwanie o uzupełnienie brakującej dokumentacji.
  • Jeśli wniosek nie zostanie wydrukowany i dostarczony wraz z dokumentacją do koordynatora, status takiego wniosku ulegnie zmianie na „N – wniosek niekompletny lub niedostarczony do koordynatora”. Będzie to oznaczało, że taki wniosek pozostanie bez rozpoznania.
  • Niepoprawienie błędów we wniosku lub niedołączenie brakującej dokumentacji do dnia 21 czerwca 2010 r. oznacza nieuzyskanie dla dochodów statusu „A” lub „P”, a dla wniosków statusu „A”, a taka sytuacja oznacza nierozpatrzenie wniosku o przydzielenie miejsca w domu studenckim w I turze.

Załączniki do wiadomości:

Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w Domach Studenckich UJ-CM:
regulamin_domystud2010_11.pdf

plik Adobe PDF, 78,1 KB

Wniosek o akademik dla studentów-cudzoziemców w wersji pdf:
wniosek_o_akad.pdf

plik Adobe PDF, 48,0 KB

Wniosek o akademik dla studentów-cudzoziemców w wersji doc:
wniosek_o_akad.doc

plik MS Word DOC, 16,0 KB