Wnioski o akademik na rok 2012/13

May 31st 2012, 02:36 | Domy Studenckie UJ CM | Administrator

Zarządzenie Sz. P. Dzikana Wydz. Lekarskiego UJ CM, dotyczące przydzielania miejsc w domach studenckich na rok 2012/2013

 

 

Dotyczy:  przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2012/13

            Uprzejmie informuję, że wniosek o przydzielenie miejsca w domu studenckim  na rok akademicki 2012/2013 należy złożyć poprzez system USOSweb. Przypominam, iż wypełniając wniosek o przydzielenie miejsca w domu studenckim należy najpierw wypełnić część dotyczącą dochodów w rodzinie studenta.

Miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2012/13 będą przydzielane studentom na podstawie złożonego wniosku oraz na podstawie dokumentacji o dochodach w rodzinie studenta uzyskanych w roku 2011 r. Sytuację materialną rodziny studenta ustala się na podstawie dokumentacji określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyjętego
w trybie art. 186  ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) obowiązującego w danym roku akademickim.
Dodatkowo będą stosowane kryteria wyszczególnione w § 2 Regulaminu przydzielania
i korzystania z miejsc w domach studenckich UJ CM.

 

I. Składanie wniosków 

Studenci UJ CM, którzy będą ubiegać się o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2012/13, oprócz wypełnienia w systemie USOSweb informacji dotyczącej dochodów rodziny studenta w roku 2011 i wniosku o przydzielenie miejsca w domu studenckim, są zobowiązani  do złożenia w sekretariacie właściwego wydziału, zajmującym się pomocą materialną wszystkich niezbędnych dokumentów w formie wydrukowanej: 

  • wniosek o przydzielenie miejsca w domu studenckim wydruk z USOSweb;
  • oświadczenie o dochodach w rodzinie – wydruk z USOSweb;
  • kserokopię dowodu osobistego celem poświadczenia odległości od miejsca zamieszkania oraz faktu zamieszkania poza Krakowem;
  • dokumentację poświadczającą dochody studenta i jego rodziny w roku 2011,
  • wniosek o ponowne przeliczenie dochodu, w przypadku utraty lub/i uzyskania dochodu oraz dokumenty określające datę utraty dochodu i jego wysokość lub/i dokumenty określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca, w którym dochód został osiągnięty;
  • rodziny studenckie mogą ubiegać się o drugie miejsce w domu studenckim dla niepracującego małżonka lub dziecka. Chęć ubiegania się o drugie miejsce należy zaznaczyć we wniosku.
  • Zaświadczenia poświadczające dodatkową działalność oraz szczególne sytuacje w których znalazł się student (§ 2 Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich UJ CM).

  

II. Termin składania wniosków i informacji o dochodach (I tura)

 Ustalam okres wypełniania wniosków w formie elektronicznej o przydzielenie miejsca w domu studenckim od 4 czerwca 2012 roku do 22 czerwca 2012 roku. Wcześniej, od 28 maja 2012 r. studenci mogą wypełniać w systemie USOSweb informację o dochodach w rodzinie studenta. Wnioski w formie wydruku, z kompletem dokumentacji należy składać u wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej na danym Wydziale.

 

III.  Składanie wniosków przez studentów I roku (II tura)

 Studenci przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia, I rok studiów drugiego stopnia i I rok jednolitych studiów magisterskich będą mogli ubiegać się o miejsce w domu studenckim na podstawie złożenia wniosku (również poprzez system USOSweb w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku) z kompletem dokumentacji (jak wyszczególniono w zał. nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej) do dnia 7 września 2012 r. Ze względu na konieczność zalogowania się w systemie USOSweb w celu wypełnienia elektronicznej wersji wniosku o przydzielenie miejsca w domu studenckim muszą oni wcześniej dokonać wpisu na studia. Koordynatorzy są zobowiązani do przesłania list studentów ubiegających się o miejsce w domu studenckim we wrześniu do 13 września 2012 roku (do godz. 12:00).

 

IV. Składanie odwołań

 Składnie odwołań dla studentów tury letniej – do 5 września 2012 r. dla studentów z tury jesienniej – do 25 września 2012 r. zgodnie z Regulaminem przyznawania i korzystania  z miejsc w domach studenckich UJ CM.

 

V. Uczestnicy studiów doktoranckich UJ CM

 Uczestnicy studiów doktoranckich UJ CM składają podanie o przydzielenie miejsca w domu studenckim do Dziekana Wydziału (bez rejestracji elektronicznej i dokumentowania wysokości dochodu rodziny). Obowiązują ich takie same terminy składania podań o miejsce w domu studenckim jak studentów UJ CM. ( I tura od 4 czerwca 2012 roku do 22 czerwca 2012 roku, II tura - od dnia 20 sierpnia 2012 do dnia 7 września 2012 r )

 

VI. Składanie wniosków przez studentów- cudzoziemców I roku

 Studenci-cudzoziemcy I roku studiów pierwszego stopnia, I roku jednolitych studiów magisterskich oraz studenci-cudzoziemcy I roku studiów drugiego stopnia celem przyznania miejsc w domu studenckim na rok akademicki 2012/13 składają tylko wniosek  

do Dziekana Wydziału o przydzielenie miejsca w formie papierowej ( załącznik nr 2 Regulaminu przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich UJ CM) – bez wersji elektronicznej i bez udokumentowania dochodów  w terminie   do dnia 7 września 2012

 

VII. Składanie wniosków przez studentów – cudzoziemców wyższych lat studiów 

Studenci – cudzoziemcy, którzy kontynuują naukę na wyższych latach studiów w celu przyznania im miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2012/13 składają wniosek
o przydzielenie miejsca w domu studenckim w formie elektronicznej w systemie USOSweb oraz w formie wydruku u koordynatora ds. pomocy materialnej swojego wydziału, jednakże bez dokumentowania dochodów. Wniosek należy złożyć do 22 czerwca 2012 roku.

 

VIII. Inni studenci

 Studenci studiów niestacjonarnych (prowadzonych w trybie weekendowym) nie otrzymują miejsca w domu studenckim w pierwszej turze. Studenci ci będą mogli ubiegać się o miejsce w domu studenckim w październiku 2012 roku, po zakończeniu kwaterowania 

i blokady miejsc – jednakże tylko w przypadku, jeśli miejsca w domach studenckich pozostaną niewykorzystane przez studentów studiów stacjonarnych.

 

 

Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich UJ CM w roku akademickim 2012/2013
zarzadzenie_nr5_2012_akademiki.pdf

plik Adobe PDF, 210 KB