KWSM

Feb 7th 2013, 22:41 | Wszystkie kategorie |


Członkowie Komisji są powoływani poprzez Samorządy Studentów poszczególnych uczelni. Każdy Samorząd ma prawo do wyłonienia w drodze wyboru dwóch członków Komisji,
będących studentami uczelni. Łącznie KWSM składa się z 22 członków Komisji, w tym pięcioosobowe Prezydium Komisji, kierujące pracami Komisji.

Czym się zajmuje?
Komisja reprezentuje środowisko studentów w/w uczelni wobec administracji rządowej
i samorządowej oraz organizacji społecznych. Realizowane jest to zarówno poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących spraw studenckich w zakresie wyższego szkolnictwa medycznego, jak również poprzez wyrażanie opinii całego środowiska studentów uczelni medycznych.

Do innych, równie istotnych zadań KWSM, należy rozwijanie współpracy i umacnianie więzi między studentami w poszczególnych ośrodkach akademickich, a także integracja środowiska studentów uczelni medycznych, wspomaganie mobilności naukowej, dydaktycznej oraz turystycznej.

Komisja działa także na płaszczyźnie lokalnej i służy samym samorządom studentów, prowadząc ewidencję organów samorządów studentów oraz tworząc sieć kontaktów. Staje się tym samym swoistą platformą, dzięki której wiele spraw staje się możliwych do konsultacji na forum ogólnopolskim. Dzieje się to poprzez forum dyskusyjne skupiające członków Komisji, pozostających w ciągłym kontakcie.

Reprezentantem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, zasiadającym jednocześnie w Prezydium jest Robert Szczepara, student medycyny V roku. 

Dorota Ławrynowicz, studentka zdrowia publicznego rok III, jest reprezentantką wytypowaną z naszej uczelni do udziału w comiesięcznych spotkaniach zespołu ds. zmian programowych w kształceniu na kierunkach medycznych i paramedycznych, pod kierownictwem Podsekretarza Stanu Krzysztofa Chlebusa. Wraz z innymi reprezentami polskich uczelni medycznych pełnić będzie funkcję doradczą.