Generacja Przyszłości

Nov 1st 2012, 10:04 | Aktualności |

"Generacja Przyszłości" – program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnie uzdolnionych studentów


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs w ramach programu pn. "Generacja Przyszłości".

  • Celem programu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.
  • Podstawowym założeniem programu jest: wspieranie i finansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych konkursach lub zawodach, a także zakupu drobnej aparatury naukowo-badawczej, odczynników lub innych środków niezbędnych do realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku o finansowanie w ramach programu.
Warunki udziału w konkursie:
  • nie ukończony 25 rok życia;
  • studia na kierunku należącym do jednego z poniższych obszarów wiedzy: obszar nauk ścisłych, obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk technicznych, obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, obszar nauk społecznych;
  • posiadanie udokumentowanej znajomość co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2 (w szczególności oświadczeniem studenta o poziomie znajomości języka obcego poświadczonym przez lektora lub certyfikatem poświadczającym znajomość języka obcego);
  • posiadanie opinii opiekuna naukowego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności, zawierającą ocenę szans powodzenia planowanego przedsięwzięcia oraz informację na temat rangi konkursu w środowisku międzynarodowym.

Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć: 100 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez studenta i 500 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów o przyznanie środków finansowych w ramach programu może ubiegać się podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w której studiuje uzdolniony student/ studenci tworzący zespół. Jednostka może złożyć nie więcej niż 3 wnioski o finansowanie w ramach programu. 
Wniosek podpisany przez osoby reprezentujący Wnioskodawcę należy złożyć za pomocą formularza ogólnego Elektronicznej Platformy Usług administracji Publicznej ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2012 roku. Przy składaniu wniosku przez ePUAP niezbędne jest uwierzytelnienie tożsamości składającego wniosek za pomocą tzw. Zaufanego profilu albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/generacja-przyszlosci/