Organizacje i wydziałówki

Zarząd Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Zarząd Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Zarząd RSS UJ CM stanowią:

  • Przewodniczący Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
  • Przewodniczący WRSS Wydziału Lekarskiego 
  • Przewodniczący WRSS Wydziału Farmaceutycznego
  • Przewodniczący WRSS Wydziału Nauk o Zdrowiu
  • osoby powołane przez Przewodniczącego RSS UJ CM
Jest organem decydującym o podziale środków finansowych na cele studenckie. 

Rada Mieszkańców DS UJ CM w Prokocimiu

Rada Mieszkańców DS UJ CM w Prokocimiu

Rada Mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jest organem Samorządu Studentów UJ-CM, którego główne zadanie polega na reprezentacji mieszkańców oraz organizowaniu życia kulturalnego na terenie Domów Studenckich UJ-CM w Prokocimiu.

Rada Mieszkańców DS przy ulicy Racławickiej

Rada Mieszkańców DS przy ulicy Racławickiej

Rada Mieszkańców Domu Studenckiego "D" Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum to organ Rady Samorządu Studentów UJ Collegium Medicum będący przedstawicielem studentów mieszkających na terenie danego akademika.


Rada Mieszkańców wybierana jest przez mieszkańców na początku każdego roku akademickiego na okres rocznej kadencji.  Jednymi z zadań Rady jest organizacja życia społecznego w Domach Studenckich, inicjowanie działalności kulturalnej i sportowej, zapewnienie warunków sprzyjających nauce i wypoczynkowi, a także rozwiązywanie konfliktów oraz pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów.

Zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w działaniach Rady!

Komisja Ekonomiczna

Komisja Ekonomiczna

Komisja Ekonomiczna Collegium Medicum jest częścią Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (UKE). 

Kompetencją Komisji Ekonomicznej Collegium Medicum jest rozdysponowanie środków z Funduszu Pomocy Materialnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na stypendia oraz remonty domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Osoby będące w Komisji Ekonomicznej Collegium Medicum działają w ramach następujących struktur:

Wydziałowe Komisje Stypendialne
Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Odwoławcza Komisja Stypendialna

Wyżej wymienione organy działają w oparciu o regulacje prawne zewnętrzne oraz wewnątrzuczelniane. Wszystkie istotne dokumenty dotyczące tej kwestii można znaleźć pod tym adresem.

Naszym zadaniem jest służenie informacją i radą w kwestiach związanych z akademikami oraz stypendiami wszystkim zainteresowanym. Tak więc w razie wątpliwości nie wahajcie się zapytać (drogą mailową albo przychodząc na dyżur) – chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem :)

Komisja Dydaktyczna

Komisja Dydaktyczna

Członkowie samorządowej Komisji Dydaktycznej są jednocześnie członkami Komisji Dydaktycznych z ramienia Uczelni (na poszczególnych wydziałach). Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z poprawą jakości kształcenia, śledzeniem zmian w prawie na temat nauczania oraz staramy się promować świadomość na temat praw studenta. 

Komisja Informacji i Promocji

Komisja Informacji i Promocji

Dobra impreza w modnym miejscu, ciekawy wykład, Targi Pracy dla studentów, zmiany w sposobie przyznawania stypendiów socjalnych i Rektora- każdy student Collegium Medicum powinien wiedzieć o takich informacjach i wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię oraz Samorząd Studencki.

Chciałbyś pomóc w rozpowszechnianiu informacji pośród naszych studentów? A może wiesz, jak budować strony internetowe? Lub jesteś dobry w pisaniu artykułów? Interesujesz się grafiką i chciałbyś dać upust swojej fantazji pomagając przy okazji innym?

Prowadzimy stronę internetową, funpage na Facebook oraz wiele innych inicjatyw. Dużym projektem jest wydanie Kalendarza Medyka- dlatego potrzebujemy Twojej pomocy!

Komisja Międzynarodowa

Komisja Międzynarodowa

Komisja otwarta zrzeszająca wszystkich zainteresowanych studentów oraz zajmująca się przygotowaniem materiałów dotyczących programów wymian międzynarodowych. 

Udostępnianie oraz informacja studentów o możliwościach wyjazdu i trybie ich zrealizowania.

Myślałeś kiedyś, aby wziąć udział w wyjazdach zagranicznych, jakie umożliwia nam Collegium Medicum?
A może właśnie obecnie przebywasz na jednym z nich? 
Albo po prostu chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach wymian czy praktyk?

W tym roku Komisja Międzynarodowa RSS UJ-CM zajmuje się tworzeniem przewodnika dla studentów, którzy chcieliby wyjechać za granicę w ramach jednego z programów oferowanych przez UJ Collegium Medicum. Chcemy stworzyć kompendium, w którym znajdą się wszystkie niezbędne informacje: gdzie można wyjechać, jakie formalności należy spełnić, jakie są terminy rejestracji, jak powinien zostać złożony wniosek i inne zagadnienia, przydatne wyjeżdżającym. Ponadto chcemy, aby znalazły się w nim relacje osób, które kiedykolwiek wzięły udział w programie Erasmus lub innym wyjeździe zagranicznym, albo przebywają na nim teraz!

Zachęcamy wszystkich do działania w Komisji i pomocy w tworzeniu Przewodnika, który ułatwi mobilność naszych studentów. Poszukujemy redaktorów, grafików oraz chętnych do podzielenia się swoim doświadczeniem!
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy komisja.miedzynarodowa.cmuj@gmail.com

Komisja Integracji i Kultury

Komisja Integracji i Kultury

Komisji Kultury stoi na straży tego, aby studenci UJ CM nie utracili kontaktu ze wszystkim, co rozwija, pobudza i inspiruje :) 

Nasze zadania to m.in. organizacja dofinansowywanych wyjść do kin i teatrów, wieczorków poetyckich, urozmaicanie wszelkiego rodzaju imprez i wydarzeń kulturalnych, pomoc w przygotowaniu strojów na pochód juwenaliowy i wiele innych.

Chciałbyś pomóc w rozwijaniu szeroko rozumianego życia kulturalnego studentów UJ CM? Masz pomysł na imprezę tematyczną, ale nie wiesz jak go zrealizować? Zgłoś się do nas, a Twój potencjał na pewno zostanie wykorzystany :)

Rada Samorządu Studentów UJCM

W skład Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum wchodzą przedstawiciele:

WRSS Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Wydziału Lekarskiego

WRSS Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Wydziału Lekarskiego

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

WRSS Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Wydziału Farmaceutycznego

WRSS Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Wydziału Farmaceutycznego

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

WRSS Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Wydziału Nauk o Zdrowiu

WRSS Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Wydziału Nauk o Zdrowiu

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego

Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego

Członkowie Komisji są powoływani poprzez Samorządy Studentów poszczególnych uczelni. Każdy Samorząd ma prawo do wyłonienia w drodze wyboru dwóch członków Komisji,
będących studentami uczelni. Łącznie KWSM składa się z 22 członków Komisji, w tym pięcioosobowe Prezydium Komisji, kierujące pracami Komisji.

Czym się zajmuje?
Komisja reprezentuje środowisko studentów w/w uczelni wobec administracji rządowej
i samorządowej oraz organizacji społecznych. Realizowane jest to zarówno poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących spraw studenckich w zakresie wyższego szkolnictwa medycznego, jak również poprzez wyrażanie opinii całego środowiska studentów uczelni medycznych.

Do innych, równie istotnych zadań KWSM, należy rozwijanie współpracy i umacnianie więzi między studentami w poszczególnych ośrodkach akademickich, a także integracja środowiska studentów uczelni medycznych, wspomaganie mobilności naukowej, dydaktycznej oraz turystycznej.

Komisja działa także na płaszczyźnie lokalnej i służy samym samorządom studentów, prowadząc ewidencję organów samorządów studentów oraz tworząc sieć kontaktów. Staje się tym samym swoistą platformą, dzięki której wiele spraw staje się możliwych do konsultacji na forum ogólnopolskim. Dzieje się to poprzez forum dyskusyjne skupiające członków Komisji, pozostających w ciągłym kontakcie.

Delegatami są:

Reprezentantem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, zasiadającym jednocześnie w Prezydium jest Daromir Godula, student VI roku kierunku lekarskiego.