Odwoławcza Komisja Stypendialna

Komisja ogólnouczelniana, w jej skład wchodzą osoby nie będące członkami Wydziałowych Komisji Stypendialnych, ani Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Jest organem drugiej instancji.

Komisja  ta jest powoływana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zadaniem komisji jest rozpatrywanie odwołań składanych przez studentów, od decyzji wydanych przez organy pierwszej instancji (Wydziałowe komisje Stypendialne, OKS ds. stypendium rektora dla najlepszych studentów).

Prościej ujmując jeśli nie zgadzasz się z decyzją wyżej wymienionych komisji (pierwsza instancja) masz prawdo złożyć odwołanie od decyzji wydanej w sprawie: stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
Odwoławcza Komisja Stypendialna rozpatrzy odwołanie i opierając się na obowiązujących przepisach wyda decyzję w sprawie odwołania.